I løpet av de neste ukene og månedene vil Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjennomføre omfattende geofysiske undersøkelser på Vestlandet.

Flyene kommer i mellom 60 og 100 meters høyde. De krysser området øst — vest med 250 meters mellomrom.

Hva driver de med?

NGU går nå ut med informasjon om flyvingene fordi de har erfart at omfattende flyaktivitet kan føre til en del spørsmål og engstelse.

— Vi gjorde tilsvarende målinger på Østlandet i 2003. Folk så flyene komme over bakketoppen og forsvinne over neste. Det førte til at vi fikk en del telefoner fra folk som lurte som hva vi drev med, sier fysiker og forsker Odleiv Olesen i NGU til bt.no.

Olesen sier at det er oljeselskapene som har finansiert brorparten av undersøkelsen og at resultatene nok har mest relevans for dem.

- Har vi andre no e n glede av kartleggingen deres?

— Ja, vi vil mellom annet finne ut hvilke områder som har radon, dersom det berggrunnen i overflaten. Eksempelvis har vi kartlagt store radonforekomster i området rundt Løvstakken og Fyllingsdalen.

- Når blir resultatene tilgjengelige?

— Vi bruker om lag tre måneder på innsamlingen. Og så tar bearbeidingen noen måneder. Over nyttår vil folk kunne se resultatene av målingene, sier forskeren.

Les mer på NGU sin hjemmeside.

Starter i Fjordane

Arbeidet vil starte i de nordligste områdene. Sogn og Fjordane vil dermed være området som blir undersøkt først. Her starter arbeidet denne uken.

Det er firmaet Fugro Airborne Surveys i Johannesburg som måler det jordmagnetiske feltet og radioaktiv stråling fra bakken. Flymålingene vil bli utført med et Cessna 404.

Flymålingene er en del av NGUs geologiske kartlegging av kystområdene i overgangen mellom land og sokkel.

Både land og vann

Magnetiske data avspeiler strukturer og gangintrusjoner i berggrunnen og er til hjelp ved kartleggingen av store forkastningssoner. De strekker seg i mange tilfeller fra kysten og ut i sedimentbassengene på sokkelen.

Det vil samtidig bli utført flymagnetiske målinger ute på kontinentalsokkelen.

Forvitring og oppsprekking av gneisunderlaget kan gi reservoarer for olje og gass. Kartlegging av svakhetssoner i berggrunnen gir samtidig viktig inforasjon for bedre planlegging av vei— og jernbanetunneler.

Radon i Dalen

Uranholdige bergarter avgir også den radioaktive gassen radon som kan være et helseproblem i boliger.

NGU vet at slike bergarter opptrer i Bergen . Radioaktive bergarter er på den andre siden gunstig med hensyn på produksjon av grunnvarme. Denne energiformen blir stadig mer økonomisk etter hvert som energiprisene stiger.

OMRÅDET: Her er området som skal kartlegges med tett flyvning de neste månedene.
NGU