Frank Mohn AS sine storstilte industriplaner på Askøy har møtt sterk motstand fra naboene. 9. mai skal Utvalg for teknikk og miljø behandle de mange klagene, og administrasjonen gir klagerne noe rett.

Tar utsikten

Den kanskje viktigste kritikken går på at planen burde vært mer detaljert, slik at det hadde vært mulig for naboene å forholde seg til det faktiske omfanget av planen.

"Når naboene derfor skal vurdere konsekvensene av planforslaget blir det lett for å ta utgangspunkt i "worst -case scenario", heter det utredning. Administrasjonen mener det er uheldig å legge opp til en så generell plan i et tettbygd område med et høyt konfliktnivå. Blant er det vanskelig å vurdere følgene for naboenes utsikt.

Naust sperrer

Administrasjonen mener også at enkelte av innvendingene i merknadene fra naboene ikke er kommentert godt nok fra plankonsulent og kommunen. Dette er rettet opp gjennom klagebehandlingen.

Planen burde vært oversendt NVE fordi den omfatter utfylling i Storvatnet.

Naboene gis også rett når de påpeker at det er tilnærmet meningsløst å gi allmennheten adgang til sjøen. Administrasjonen begrunner dette med at et stort planlagt naust sperrer det meste av tilgangen, og et planlagt småbåtanlegg vil i praksis legge beslag på det meste av sjøarealet.

Var ikke inhabil

Men administrasjonen avviser andre deler av kritikken:

Kommunestyremedlem Kathrine Vollevik Knutsen var ikke inhabil da hun deltok i kommunestyrets behandling planen. Knutsen er ansatt i kommunen og hadde med planen å gjøre i en innledende fase, men administrasjonen mener hennes tilknytning til planarbeidet i kommunen var for perifert til at det gjorde henne inhabil.

Kommunen mener det ér lagt opp til at naboene får medvirke i planprosessen.

Risiko- og sårbarhetsanalysen er ikke mangelfull. Alle relevante tema er utredet.

Naboenes påstander om at støyanalysen ikke tar hensyn til effekten av kombinert støy avvises.

— Tatt på alvor

Saksutredningen til Utvalg for teknikk og miljø ble lagt ut på Askøy kommunes nettsider i går ettermiddag. Da BT kontaktet talspersonene for naboene, hadde disse ikke fått lest hele utredningen.

— Jeg er fornøyd med at kommunen endelig har tatt oss på alvor. Våre innvendinger er blitt vurdert på en helt annen måte enn da reguleringsplanen ble behandlet, men vi er ikke i mål, sier Bård Espelid.

Blant endringene rådmannen foreslår er at anløpne båter må benytte landstrøm. Utbygger har dessuten fått flere nye støykrav.

Dersom utvalget følger rådmannens innstilling, går saken videre til kommunestyret. Skulle utvalget vende tommelen ned og avvise alle klager, går saken direkte til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.