• At kvinnene er i flertall, tror jeg blir en trend fremover, sier rektor på UiB.

For andre gang i historien er det flere kvinner enn menn som tar doktorgrad ved UiB. Forrige gang var i 2008.

Av de 251 personene som disputerte til doktorgraden i fjor, var 134 kvinner og 117 menn. Når høstens ferske doktorer skal hedres i Håkonshallen den 25. januar, vil altså 53 prosent av dem være kvinner.

— At kvinnene er i flertall, tror jeg vil bli en trend fremover, sier rektor Sigmund Grønmo tilUiB-nettsiden Aktuelt. Han mener et kvinnelig doktorflertall vil være regelen, heller enn unntaket.

Fortsatt store forskjeller

— At så mange kvinner tar doktorgraden, henger sammen med at kvinneandelen blant studentene har vært stadig økende og nå er godt over 60 prosent, sier Grønmo.

Men selv om kvinneandelen er høy blant studentene og de disputerende, er det store forskjeller mellom fakultetene. På Det medisinsk-odontologiske fakultet disputerer flest kvinner, mens på Det matematisk-naturvitenskapelige er menn i flertall. Ifølge Grønmo arbeider UiB med å utjevne forskjellene.

Mannlige professorer

Blant professorene har UiB fremdeles et stykke igjen når det kommer til kjønnsbalanse. Hele tre av fire professorer ved UiB menn.

— Vi har en omfattende handlingsplan for likestilling, med mange tiltak for å øke kvinneandelen, særlig blant professorene. Vi legger spesielt til rette for kvalifiseringsordninger for kvinnelige postdoktorer og førsteamanuenser. Kvinneandelen blant professorene har økt fra rundt 15 prosent for få år siden til rundt 25 prosent nå, sier Grønmo tilAktuelt.

Nasjonale grep

Også på nasjonalt nivå arbeides det med å rekruttere flere kvinner. Forskningsrådet har utarbeidet en egen policy for likestilling i forskning, og Kunnskapsdepartementet iverksatt en incentivordningforå øke kvinneandelen i høyere vitenskapelige stillinger innen matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag.

Året var 1964 da UiB fikk sin første kvinnelige doktorand. Hun het Flora MacDonald Hartveit og skrev sin avhandling om brystkreft.