Antallet anmeldte voldtektssaker i Hordaland politidistrikt økte fra 87 til 110 fra 2005 til 2006.

Utviklingen går den andre veien når det gjelder antallet saker som sendes over til domstolene.

I 2005 ble det tatt ut tiltaler i 43 voldtektssaker i Hordaland. I fjor ble det tatt ut 27.

Ni grove voldtekter

Blant sakene som ble oversendt til rettsapparatet i fjor, var hele en av tre såkalte «grove» voldtekter, der voldtekten enten er begått av flere i fellesskap eller på en svært smertefull og krenkende måte.

Året før var to av voldtektssakene karakterisert som grove.

Tre av tiltalene i 2005 og en av tiltalene i 2006 gjaldt forsøk på voldtekt.

Morten Ørn ved politiets analyseseksjon understreker at tiltalene som ble tatt ut i fjor ikke nødvendigvis stammer fra anmeldelsene som kom inn samme året.

En undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB) bekrefter at det er et stort sprik mellom antallet anmeldte voldtektssaker og antallet tiltaler. På oppdrag fra justisdepartementet registrerte de hvordan det gikk med alle voldtektssakene som ble anmeldt i 1997.

62 prosent henlagt

– Et av de mest markante funnene er at voldtektssaker og incest skiller seg ut fra andre grove forbrytelser ved at de i langt mindre grad ender opp i domstolen, sier Reid Stene, som er gruppeleder for kriminalstatistikken ved Statistisk sentralbyrå.

Undersøkelsen viste at bare 17 prosent av de anmeldte sakene førte til tiltale. Hele 62 prosent av sakene ble henlagt på grunnlag av manglende bevis eller opplysninger om gjerningsmannen.

– Det er grunn til å tro at det ikke har vært de store endringene siden den gang, men en noe høyere oppklaringsprosent har vi nok fått etter 2003. En av grunnene til det kan være at handlinger som tidligere ikke var definert som voldtekt, nå er det, sier Stene.

12 prosent av personene som ble anmeldt for voldtekt i 1997 ble til slutt dømt, og fem prosent ble frifunnet.