Kaldt vintervær og høye strømpriser er trolig noe av årsaken til at flere er blitt positive til en ny kraftgate mellom Sima og Samnanger.

66 prosent av norske strømkunder er nokså eller helt enig i at kraftlinjen bør bygges. I september var tallet 55 prosent, viser TNS Gallups energibarometer for fjerde kvartal i fjor.

Skepsisen til strømkablene er størst blant de yngste og på Vestlandet. Men selv i Hordaland er 56 prosent positive til regjeringens planer. 32 prosent er nokså eller helt uenig.

Undersøkelsen ble gjennomført blant 1.000 respondenter i desember og har en feilmargin på 3,1 prosentpoeng. Den gir ikke svar på hva strømkundene foretrekker av luftspenn eller sjøkabel.

Tror på mer støtte

— Undersøkelsen viser at det fremdeles er stor motstand mot disse kraftlinjene. Motstanden vil trolig bli større utover våren når nyansene blir tydeligere i spørsmålet om hvor nødvendige kraftlinjene er, sier daglig leder Audun Klyve Gulbrandsen Bevar Hardanger til NTB.

— Vi la før helgen frem en fersk rapport som viser at en kraftlinje gjennom Hardanger slett ikke er nødvendig for å sikre nok strøm til Bergen, sier han. Ifølge kraftlinjemotstanderne vil smarte strømmålere og offensive Enøk-tiltak fint kunne erstatte den planlagte strømlinjen.

Rapporten om «den tredje vei», ført i pennen av sivilingeniør Svein Roar Brunborg, bør legges ved de fire rapportene om sjøkabelalternativet som olje- og energiministeren har bestilt, mener Bevar Hardanger, Den Norske Turistforening, Naturvernforbundet og Friluftslivets fellesorganisasjon.

— Rapporten viser at den nye kabelen ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom, sa styreleder Klaus Rasmussen i Bevar Hardanger under fredagens presentasjon.

— Trenger ledning

Samme dag slapp Statnett et notat som fastholder at det trengs en ny ledning i Bergensområdet.

— Strømforsyningen til Bergensområdet er sårbar. Det er økt risiko for energiknapphet, og fare for flere timer med utkobling for husholdningene hvis dagens vekst fortsetter uten forsterking av nettet, heter det i notatet.

Fire fagtunge rapporter om sjøkabel i Hardanger lander tirsdag på olje- og energiminister Terje Riis-Johansens bord. Sp-statsråden og regjeringen skal deretter fatte en endelig avgjørelse i det som ble en av høstens største saker i norsk politikk.

Det er ventet at rapportene vil konkludere med at sjøkabelalternativet er teknisk gjennomførbart, men at det blir opp til politikerne å se om pris og anleggstid er akseptable. Riis-Johansen har varslet en bred høring for alle involverte parter 10. februar.

Ifølge Bergens Tidende viser en kartlegging Statnett har gjennomført at bunnen av Hardangerfjorden er paddeflat og dermed perfekt for kabellegging. Men ilandføringen i Kvam kan by på problemer, i likhet med dybden og faren for skred. En tredel av det knapt 70 kilometer lange fjordstykket er dypere enn 800 meter.

Er motstanden mot mastene i ferd med å smuldre bort?

KRAFTVEI: Kraftlinjene lager gater i naturen, men flere enn før mener staten bør bygge den omstridte kraftlingen i luften mellom Simadalen og Samnanger. Arkivfoto.