— Vi har fått 20 saker i sommer til Bergen sentrum politistasjon. Det er mer enn vi pleier å få i løpet av et helt år, sier politioverbetjent Rolf Hegland, leder for økonomiavsnittet ved Bergen sentrum politistasjon.

Så langt i år har Bergen politistasjon fått inn 37 anmeldelser som gjelder trygdesvindel. Vanligvis håndterer bergenspolitiet rundt 20 slike saker på et helt år.

Sykepenger + lønn

Og det er ikke småbeløp som svindles. Tidligere i år ble en lege anmeldt for ha svindlet til seg uføretrygd for 1,2 millioner kroner.

— I saker som gjelder den tidligere trygdeetaten, er det anmeldt 15 personer de første fire månedene i år. Samlet beløp er på 3,5 millioner kroner, forteller Trine Jørgenvik, rådgiver for Arbeids- og velferdsetaten (NAV) i Hordaland.

NAV mener skjerpet kontroll er årsaken til økningen i anmeldelser.

— Vi har styrket kontrollarbeidet de siste årene, og har nå tettere oppfølging av mottakerne av ytelsene, sier Jørgenvik.

De siste årene har hun sett en oppgang i svindel som gjelder sykepenger.

— Da arbeider man, ofte svart, samtidig som man mottar sykepenger. Forutsetningen for å få sykepenger er bortfall av inntekt. Når man da arbeider samtidig, oppfyller man ikke vilkårene for ytelsen, sier Jørgenvik.

Svindelen blir avslørt gjennom kontrollrutiner og i samtaler med brukerne.

— Vi mottar også en del tips, sier Jørgenvik.

Organisert bedrageri

50 personer er anmeldt for trygdesvindel i Hordaland de fire første månedene i år, mot 38 i fjor.

— Vi har hatt en tydelig økning i første tertial, sier avdelingsdirektør Jan Kjærner-Semb i NAV Hordaland.

Han sier økt fokus fra politisk hold har bidratt til dedikerte ressurser og kompetanseheving internt i NAV.

En del av økningen gjelder organisert misbruk, hvor to eller flere personer samarbeider om å misbruke systemet.

— Vi har flere saker som gjelder det vi kaller systematisk organisert misbruk, sier Magne Fladby, direktør for kontroll og innkreving i NAV.

I slike tilfeller samarbeider ofte arbeidsgiver og arbeidstaker om bedrageriet.

— Det vanligste er når arbeidsgiver bevisst bruker sykmeldte eller uføretrygdede som svart arbeidskraft. Det kan også være leger som bevisst skriver feilaktige erklæringer, som gjør at personer får en uførepensjon de ikke skulle hatt, sier Fladby.

Vil ta enda flere

NAV Hordaland varsler at kontrollen vil bli ytterligere styrket.

— Per i dag kontrollerer Aetat og trygdeetaten hver for seg, men det arbeides for å samle oss i en enhet. Det vil styrke kontrollen ytterligere, sier Jørgenvik.

Hun understreker at systemet i stor grad er basert på tillit til stønadsmottaker og arbeidsgiver.

— Misbruker man tilliten virker det undergravende på velferdsordningene.

Uavhengig av hvilken stønad som urettmessig er mottatt vil stønadene bli stoppet og det feilutbetalte beløp vil bli krevd tilbake.

— For stønader som hører inn under tidligere trygdeetaten er det imidlertid ikke hjemmel til å stoppe stønad frem i tid så lenge vilkårene for denne er oppfylt, sier Jørgenvik.

I fjor ble svindel av 188 millioner avslørt på landsbasis.