Det viser årsrapporten fra Pasientombudene i Hordaland. Mens tallet på klager innen det somatiske sykehusvesen har gått ned med hundre i løpet av ett år, fra 532 i 1997 til 434 i 1998, viser kurven for psykiatriklager en motsatt tendens. Pasientombudet for psykiatri mottok i fjor 108 klagesaker. Det er 28 flere enn i 1997, da man behandlet 80 klager.

Flest klager på oppfølging
Årsmeldingen viser at manglende oppfølging er den hyppigste klagebegrunnelsen. Hele 32 saker dreier seg om dette. I 17 tilfeller er det helsepersonellets holdning klagen retter seg mot, mens 15 mener de har fått mangelfull informasjon. 13 hevder de er blitt utsatt for feilbehandling. For lang ventetid og for tidlig utskriving fra sykehus er også blant klagegrunnene.

Av de 108 sakene var 83 avsluttet ved utgangen av 1998, mens 25 var under arbeid.

Gjennom året har pasientombudet for psykiatri fått flere henvendelser fra pasienter og pårørende som mener at psykiatriske pasienter har problemer med å bli tatt på alvor når de ber om undersøkelse og behandling for fysiske sykdommer. Pasientombudet finner grunn til å understreke at institusjoner som har med psykiatriske pasienter å gjøre, legger opp til rutiner som sikrer at også denne gruppen får den somatiske behandlingen de behøver.

Strategi for respekt
Ombudet har også reagert på de mange sakene som dreier seg om holdninger hos helsepersonell, og ber institusjonene sette dette spørsmålet på dagsorden og sørge for at en har en strategi for hvordan en best mulig kan møte pasienter og pårørende på en vennlig og respektfull måte.