— Det har vært en kontinuerlig økning i antall saker om omsorgsovertakelse etter barneloven de siste ti år, sier Iwar Arnstad, seniorrådgiver i Domstoladministrasjonen.

På forespørsel fra BT har Domstoladministrasjonen hentet ut en oversikt over antall innmeldte saker etter barneloven i årene 2008–2011 ved alle landets tingretter. Med få unntak vokser saksmengden betraktelig. For landet som helhet er økningen på 20 prosent.

Arnstad peker på flere faktorer som forklarer dette:

Lovendringer, særlig i 2004 (se fakta).

Samfunnsutviklingen, for eksempel med mer likestilte foreldre og at par med bakgrunn fra noen kulturer i større grad ønsker rettslig avgjørelse enn å inngå forlik.

Flere ser ut til å foretrekke behandling i domstolene.

— Alt dette bidrar til økningen i antall saker etter barneloven, sier Arnstad.

- Gratis kvalitetstilbud

Han mener mye skyldes at systemet er forenklet, kostnadene lavere og at domstolenes behandling er forandret til det mange mener er det bedre.

— Dette er et høyt kvalitativt tilbud som for mange er gratis. Domstolene har rett og slett en konfliktløsning som både innholdsmessig og økonomisk er attraktiv for mange som har en omsorgstvist, sier Arnstad.

— Tidligere ble i større grad konflikten fordypet når en omsorgstvist kom til retten. Nå brukes megling etter reglene i barneloven, med sakkyndige til stede. Barnas behov stilles i sentrum istedenfor hvem som er mest eller minst egnet til å ha omsorg.

Sterk vekst i vest

Tingrettene i Hordaland og ikke minst Sogn og Fjordane peker seg ut med spesielt sterk økning i slike saker. I Fjordane tingrett er antall barnefordelingssaker mer enn fordoblet i perioden.

— Advokater og partene mener at behandlingen man kan få i rettsapparatet, er en god løsning, tror Terje Mowatt, sorenskriver i Fjordane tingrett.

Økningen i antall saker er ikke lik økning i antall avsagte dommer.

— Vi skriver faktisk dom i færre saker enn før, sier Mowatt.

— Det tror jeg er riktig. I disse sakene har vi gjerne flere rettsmøter. Man føler seg i større grad ivaretatt. Det er en god prosess frem mot et resultat som partene kan leve med, sier Kari Johanne Bjørnøy, sorenskriver i Bergen tingrett.

Sorenskriverne finner støtte i tallene. En gjennomgang av saker etter barneloven i lagmannsrettene og i Høyesterett, registrert i Lovdata, viser ingen økning i antall saker som havner der.

— De fleste sakene ender med at foreldrene blir enige om en ordning. Foreldrene er mer opptatt av og bevisst på å komme frem til gode løsninger, sier Bjørnøy.

— Jeg tror økningen skyldes at det er god hjelp å få i domstolene etter lovendringene i 2004, sier Bjørnøy.