Pasienten som har stått lengst på den gjeldande ventelista,vart ført inn på denne i midten av mars i år. Men dei skriftlege rettleiaranesom sjukehuslegane skal følgje når dei prioriterer tilvisingar fråallmennlegar, har eksistert i fleire år.

Mange av desse rettleiarane bleiinnført i siste halvdel av 2009. Med andre ord: For alt Helse Førde veit, kandet ha vore gjort massive feilvurderingar heilt sidan då.

Når Helse Førde har kvalitetssikra gjennomgangen avventelista som går tilbake til mars månad i år, vil dei undersøkje om det ogsålenger tilbake i tid har skjedd feilprioriteringar.

— Det kan vere vanskeleg å rekonstruere tidlegareventelister, men vi ønskjer i alle fall å prøve og sjå tilbake til 2010, seieradministrerande direktør i Helse Førde, Jon Bolstad.

Han understreka at tiltaka helseføretaket så langt harsett inn, har vore retta mot pasientane på dagens venteliste for å skaffeoversyn over deira sjukdomsbilete.

— Vårt fokus har vore pasientane. Men det er klartat dette også er ei sak som er sterkt belastande for dei tilsette. Korleisdette har skjedde, kan vi ikkje seie noko om så langt, seier Bolstad.