Etter at det siste eksemplaret av opphaveleg fjellrevstamme blei observert på Finse i 2000, har det blitt fart i avlsprogrammet som Norsk institutt for naturforskning (NINA) starta i 2009. Fire ynglingar med til saman 15 kvalpar i fjor er forskarane godt nøgde med.

— Svært gledeleg, særleg ettersom det i fjor var lite lemen, seier Arild Landa, prosjektleiar for NINAs avlsprogram.

I 2014 kan det bli endå fleire Finse-fødde revekvelpar, for forskarane og oppsynsmennene set si von til auka førekomst av levande revemat – lemen .

Var utdøydd

Då avlsprogrammet med utsetjing av fjellrev blei starta i 2009, var den opphavelege Finse-stamma rekna som utdøydd. Dei eksemplara som framleis vandra i området, viste seg å ha opphav frå revefarmar. Før NINA flaug inn dei første 16 ungrevane frå avlsstasjonen på Oppdal i Sør-Trøndelag, blei all Finse-rev med farmrevblod forsøkt fjerna. Då det i fjor vinter på ny blei observert ein blandingsrev nord for riksveg 7, blei denne straks fanga og avliva.

Til og med 2013 er det sett ut 71 revekvalpar ved Finse. Dei har ikkje hatt særleg med lemen å forsyna seg frå, men har hatt tilgang på mat frå dei 21 fôrautomatane som Statens naturoppsyn røktar.

Vidda for tur

Ingen nye utsetjingar er planlagt på Finse. Derimot vil NINA i år prøva å reetablera fjellreven også lenger sør, på sjølve Hardangervidda.

— Vidda sør for riksveg 7 har svært mange gamle revehi. Området er stort, og har såleis potensiale til å bli eit viktig fjellrevområde, seier Arild Landa.

Dei første utsetjingane vil føregå i Vinje i Telemark.

Fjellreven er rekna som eitt av landets mest utryddingstruga pattedyr, og er oppført på den nasjonale raudlista over utryddingstruga artar som ”kritisk truga”.

Den vesle krabaten, som utan problem toler temperaturar ned mot 40 minus, har vore freda i over 80 år. Likevel har han vore i samanhengjande tilbakegang, blant anna utkonkurrert av den større og sluare raudreven.

Meir lemen gir meir rev

Fjoråret var oppløftande for fjellrevbestanden i Sør-Noreg, men tilsvarande dårleg i nord. I alt blei det registrert 24 norske tisper som yngla i fjor. Resultatatet var minimum 143 kvalpar. Berre ein av ynglingane skjedde i Nord-Noreg. Forklaringa er høgst sannsynleg dårlege lemenår i nord.

NINA skriv i overvakingsrapporten for 2013 at med godt over 100 vaksendyr totalt og med håp om god vinteroverleving hos kvalpane, er det forventa mange fjellrevynglingar i 2014. Bakgrunnen for optimismen er tilsvarande forventningar om auka førekomstar av smågnagaren lemen.

80 prosent døyr

Fjellrevtispa går drektig i om lag 50 døger frå mars-april, og før kvalpane i hi under bakken. Dei nyfødde er nakne og blinde og veg berre 40-50 gram. Det tek to til tre veker før ungane først kjem ut av hiet.

Ifølgje nettstaden fjellrev.no døyr gjennomsnittleg minst 80 prosent av kvalpane før dei er eitt år gamle. Fjellreven sin snittalder er 4-5 år, men det er funne opptil 15 år gamle individ.

Fjellrev - også kalla polarrev - blir ikkje større enn velvaksne kattar. Han finst i fargevariantane kvit og blå om vinteren, noko som har gjort han ettertrakta som pelsdyr. Om sommaren er den kvite varianten brun på oversida og gulkvit under, medan den blå blir sjokoladebrun om sommaren. I Noreg er fjellrev med kvit vinterpels vanlegast.