Kvotetildeling skal til en viss grad kunne brukes som distrikts— og sysselsettingsmessig virkemiddel.

Nasjonale myndigheter skal årlig kunne avsette inntil 10 prosent av den nasjonale kvoten til landing og bearbeiding i spesielt utsatte distrikter for å sikre sysselsettingen i industrien. Fartøy i alle deler av landet som ønsker å levere fisk for bearbeiding i den aktuelle regionen, skal behandles likt. Regionale myndigheter tilbys å fordele disse landingene til de områder og virksomheter som har behov for slike virkemidler.

I kompromisset fra partiet heter det at de nye regionenes rolle i fiskeripolitikken forutsettes vurdert ved gjennomføring av regionreformen.

Partiet mener at regioner og kommuner sammen med aktive fiskere skal kunne eie fartøy med kvoterettigheter innenfor dagens deltakerlov.

— Vi legger også opp til et program for fornyelse av kystfiskeflåten, en satsing på oppdrett av nye arter blant annet gjennom garanti for driftskreditt, jevnere tilførsel av råstoff til fiskeindustrien og sterk satsing på marin forskning. Dessuten vil vi gi næringen sterkere muskler gjennom et eget statlige investeringsfond. Dette er et kraftig løft for kyst-Norge, sier nestleder Hill-Marta Solberg.