Reguleringsplanen for Dokken — Nøstet har vært en gjenganger i kommunale organer i over ti år. Planen som ble vedtatt mandag inneholder en del endringer i forhold til den tidligere. Dette er hovedpunktene:

  • En stor, ny firearmet rundkjøring på Dokken.
  • Rv 555 flyttes ut på kaien på en ny firefelts «havnevei» som legges på utsiden av de fredede gassverk-bygningene og BKK-bygget.
  • Torborg Nedreaas gate, der dagens riksvei går, blir miljøgate med beplanting og sykkeltrasé. Gaten stenges ved Jussbygget.
  • Håkonsgaten forlenges ned til Nøstegaten. Her blir det avkjørsel opp mot sentrum.
  • Kjøreretningen snus i Komediebakken., slik at den brukes til å lede trafikken fra sentrum til Nøstegaten.
  • Jonsvollsgaten stenges for trafikk. Innkjørsel til Klostergarasjen blir via Baneveien.
  • Dette blir en viktig utbedring. Dagens veisystem er for dårlig, og omleggingen har betydning for å utnytte Klostergarasjen, sier regionveisjef Ole Christian Torpp.

Foreløpige beregninger viser at veianlegget vil koste rundt 50 millioner kroner. I tillegg kommer kostnader til innløsning av bygninger, slik at totalkostnadene blir betydelig større.

Havnevesenet har godtatt å avgi areal til veien, mot at de får hånd om nye arealer i Jekteviken. Der vil flere gamle bygninger bli revet.