— Det er ingen grunn til å tro at en slik ulykke skyldes dårlig sjømannskap som har noe med filippinsk kultur å gjøre, mener Lamvik, som i flere år har forsket på sjømannskap, med spesielt fokus på filippinske sjøfolk. Blant annet har han sammenliknet norsk med utenlandsk sjømannskap og hvordan det eventuelt gir seg utslag i skadestatistikk.

— Både min egen og andres forskning viser at filippinere er mindre utsatt for personulykker enn norske sjøfolk. Filippinsk sjømannskap er generelt sett mindre risikosøkende enn for eksempel nordeuropeisk. Det er et faktum, slår Lamvik fast.

— Både dansk forskning og tall fra Sjøfartsdirektoratet underbygger akkurat det.

Lamvik har hentet inn tall fra Sjøfartsdirektoratet og Rederiforbundet. Foreløpige analyser av tallene viser 36 personskader per 1000 norske sjøfolk, mot kun 8,7 per 1000 filippinske. Danske tall viser samme tendens, forteller Lamvik.

— Noe av forskjellen kan skyldes underrapportering, men det er ikke nok til å forklare alt, mener forskeren.

— En filippinsk sjømann er langt mer enn en arbeidstaker. Han er et familieforetak med en uhyre sterk forsørgerbyrde. Den sterke familieorienteringen kan forklare mye av det sterke fokus på sikkerhet i jobben.

Ifølge Rederiforbundets siste kvartalsrapport for 2003, er det totalt 19.025 filippinske sjøfolk ansatt på norskeide eller norskkontrollerte skip. Nesten samtlige var på skip i utenriksfart. Totalt har Rederiforbundet registrert 14.050 norske sjøfolk. Av dem var 7685 på norske skip, 3950 på NIS-registrerte skip og 2415 på skip som seiler under utenlandske flagg.