— Det er skammelig at Gulating lagmannsrett ikke vet mer om de regler som gjelder for forsvarerens arbeid. Denne saken har vært en belastning for meg, og jeg er glad for at Høyesterett nå har slått fast at lagmannsrettens avgjørelse bygget på feil lovforståelse da de fjernet meg fra forsvarerjobben, sier Yndestad.

Grov mishandling

Advokaten bisto en 33 år gammel mann i Gulating lagmannsrett i fjor sommer. I Bergen tingrett ble mannen dømt til 14 måneder fengsel for å ha truet og grovt mishandlet en annen mann i et narkooppgjør. Totalt var det tre menn som ble dømt.

De ble blant annet funnet skyldige i å ha bundet offeret fast til en stol, urinert på ham og truet med å kappe av ham fingrene. Dette skjedde i offerets leilighet.

Da ankesaken startet for Yndestads klient i Gulating lagmannsrett, kom det frem at hans klient hadde fått e-post fra en av de andre meddømte før rettssaken startet. Han sonet da i Bergen fengsel og sendte e-posten til Steinar B. Yndestad som forsvarte den andre.

I mailen skrev den innsatte at han syntes det var rett og rimelig at Yndestads klient betalte erstatningen som offeret hadde fått. Hvis han ikke gjorde det, ville han ikke støtte Yndestads klient i lagmannsretten, slik han hadde gjort i tingretten.

- Totalt overrumplet

Det var aktor Rudolf Christoffersen som la frem opplysningene for retten. Da dommerne fikk høre dette, stanset de rettssaken og fjernet Yndestad som forsvarer.

— Jeg ble totalt overrumplet og måtte forklare meg for retten, noe jeg syntes var svært ubehagelig, ettersom jeg har taushetsplikt overfor min klient. Jeg forklarte meg uten å skade hans interesser, sier Yndestad.

Lagdommer Magni Eldsheim mente Yndestad burde ha gitt retten beskjed om mailen. Hun stilte også spørsmål ved om han ivaretok klientens interesser sikkelig. Domstolen ”kan ikke unnlate å reagere når den får kunnskap om manipulering mot betaling med sikte på et bestemt domsutfall i saken”.

— Jeg kan ikke gå ut med opplsyninger om min klient. Jeg har taushetsplikt overfor ham. Det burde retten ha forstått, sier Yndestad.

Støtte fra Advokatforeningen

Høyesterett «finner det klart at advokat Yndestad mottok e-posten fra den medtiltalte i egenskap av å være tiltaltes forsvarer ettersom han av den grunn hadde kommunikasjon med tiltalte og derfor var en som kunne bringe meldingen videre til ham. Han har dermed mottatt opplysningene på vegne av klienten. Det følger...at vi dermed har med en betroelse å gjøre som var til hinder for at advokaten brakte opplysningene videre.»

Høyesterett konkluderer med at lagmannsrettens avgjørelse bygger på en uriktig rettsoppfatning omkring advokaters taushetsplikt.

Advokatforeningen engasjerte seg i saken på Yndestads side.

-Jeg er svært fornøyd med at denne saken nå er over, sier Yndestad.

Det har ikke lyktes bt.no å få kommentar fra lagdommer Eldsheim.