Den ene ble dømt til to år og ti måneders fengsel, mens den andre fikk tre år og tre måneder da saken kom opp i desember i fjor. Begge mente at straffen fra Gulating lagmannsrett var for streng, og anket straffeutmålingen til Høyesterett.

17-åringen kom til Norge med falskt pass og svært lite penger. Hun kom fra en fattig familie, hadde lite skolegang og kunne ikke snakke norsk. Retten kom frem til at mennene hentet jenten til Norge for å drive prostitusjon.

Gulating lagmannsrett fant det bevist at det var snakk om grov menneskehandel, siden mennene hadde utnyttet en mindreårig jente i en sårbar situasjon. Retten fant ingen formildende omstendigheter.

De to mennene mente at straffen var for streng og sammenlignet dommen med en annen menneskehandelsak fra 2006.

Høyesterett avviste argumentet fordi straffenivået i slike saker skal heves. Kjennelsen viser til at vi har mer kunnskap om skadevirkningene av slike lovbrudd i dag, og at det er et ønske både i internasjonale konvensjoner og via signaler fra den norske regjeringen om å skjerpe straffenivået.

Høyesterett mener den ene domfelte hadde en mer sentral rolle i utnyttelsen av jenten, og at lagmannsretten har kommet frem til en passende straff for begge. Anken deres ble dermed forkastet.