• Dersom saksbehandler hadde oppfattet at det var snakk om å bygge et nytt nøst i tillegg til det gamle, ville det blitt avslag, sier byggesakssjef Anne Iren Fagerbakke.

— Det er den åpenbare tolkningen saksbehandler har gjort, sier Fagerbakke.

— Hvordan er det mulig, når søknaden med tegninger og kart så tydelig viser at det er snakk om to nøst?

— Bruken av ord og tegn gjør at du kan komme til to konklusjoner. Men jeg ser jo av vedtaket at det hadde vært best med en klarere hjemling for fjerning av det gamle nøstet.

I et brev til fylkesmannen skriver byggesakssjefen om den forvirringen som har oppstått omkring søknad og administrativt vedtak:

«Det kan derfor ikke herske tvil om at det som faktisk er godkjent er oppføring av et nytt naust delvis plassert på grunnen til eksisterende naust samtidig som eksisterende naust er tillatt flyttet.»

— Viser ikke dette at også byggesaksavdelingen innser at det er gitt tillatelse til to nøst?

— Formuleringen bidrar til ytterligere å forsterke uklarheten. Hadde det vært snakk om et nøst i tillegg til det gamle, skulle søker hatt dispensasjon, og det hadde han ikke fått, sier Fagerbakke.

— Betyr det at byggesaksavdelingen har gjort en feil?

— Dersom tolkningen tilsier at det er snakk om to nøst, har vi gjort en feil ved at det ikke er gitt en formell dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen.

Fagerbakke mener uansett at diskusjonen om forskjellsbehandling er mindre viktig. Det som etter hennes mening er viktigst, er det har skjedd en gradvis innskjerping av byggeforbudet i strandsonen. Noe som har rammet Michaelsen.

— Vi har lagt stadig mer vekt på begrunnelser, men det er vanskelig å si at det skjer fra den og den dato.

— Er ikke det en ganske bekvem begrunnelse for å komme unna beskyldninger om forskjellsbehandling?

— Det er uansett en riktig beskrivelse av det som har skjedd de siste årene. Skal det gis dispensasjoner, skal de være godt begrunnet. Det kan selvfølgelig virke urettferdig.