Det gamle militærområdet skal i hovedsak fortsatt være rekreasjonsområde for bergensere. Bare en smal stripe i lien bak Nutec i Gravdal skal brukes til boligbygging. Boligfeltet vil ikke være til hinder for turgåere, men vil vise godt i landskapet.

Forsvaret ved Skifte Eiendom har nå avgjort at eiendomsretten for det 690 dekar store området vederlagsfritt skal overdras til friluftsrådet. Bergen og Omland Friluftsråd har hatt disposisjonsrett over Kvarven-området siden 1993, men blir altså nå eier av den flotte eiendommen.

Dette skal nå utredes for å forbedre tilbudet og gjøre friluftsområdet på Kvarven mer tilgjengelig:

n Bedre vei med fortau frem til p-plass ved friluftsområdet.

  • Tilkomsten skal bli bedre
  • Sikkerheten skal høynes
  • Alle stier skal rustes opp
  • Veiene inne i området skal bli bedre
  • Muligheter for badeplasser utredes
  • Tilkomsten fra sjøen skal bli bedre
  • Kulturminner — blant annet krigsminnesmerker - skal registreres og vurdert opprustet.
  • Formidling av informasjon om friluftsområdet skal bli bedre.
  • Sammen med beboere i området skal man foreta støyanalyse av virksomheten på Nutec.

Den fremtidige boligbyggingen bak Nutec åpner for at det må bygges bedre vei med fortau gjennom eksisterende boligområde. Det kan bli aktuelt å bygge enda en barnehage i tilknytning til det nye boligfeltet.