LENA VERMEDAL

— Eg føler meg stempla som ein terrorist. Først blei eg suspendert frå jobben, og i sommar fekk eg avskil på grått papir. Eg var visst ein fare for tryggleiken, seier Kenneth Johansen til Haugesunds avis.

21. mars i år blei det funne ei halvliters plastflaske med vassrestar i ein smelteomn på aluminiumsverket på Husnes.

Vatn i omnane kan føra til eksplosjonar. Johansen var den siste som var loggført ved omnen.

— Eg var på nattskift og tappa metall av omnen. Eg såg aldri noka flaske i omnen. Då dagskiftet kom, oppdaga dei flaska, seier Johansen til Bergens Tidende.

I sju år har Johansen jobba ved Sør Norge Aluminium AS på Husnes. Han har fagbrev i metallurgisk prosessfag.

Nektar kjennskap til flaska

Fagoperatøren i prosess metallurgiske fag blei kalla inn til eit møte der han måtte forklara seg.

— Eg sa at eg ikkje kjende til flaska. Ein lærling påstod at han hadde sett meg med ei liknande flaske i støyperiet tidlegare på natta, men det ligg 700-800 meter unna, forklarar Johansen.

Han meiner bedrifta ikkje har undersøkt andre moglegheiter. Ifølgje han er det 30 personar på eit nattskift. Kven som helst kan ha planta flaska der, eller ho kan ha lege der før han tok til på nattskiftet.

30-åringen er nyetablert i Kvinnherad. Saman med sambuaren har han kjøpt seg hus på Husnes.

— Eg visste Søral var ein god arbeidsplass. Difor etablerte me oss her. Kvifor skulle eg kjøpa meg hus her og så sabotera min eigen arbeidsstad. Endå til sabotera den omnen der eg sjølv stod og arbeidde, spør Johansen.

- Sabotasje

Sør Norge Aluminium AS er av ei anna oppfatning.

— Eg kan vanskeleg sjå på dette som noko anna enn sabotasje, seier personalansvarleg Sveinung Grønstøl til Bergens Tidende.

— Kva motiv skulle den tilsette ha for å gjera noko slikt?

— Det ønskjer eg ikkje å koma inn på - ikkje i denne saka.

Han strekar under at drikking skal skje i eigna lokale, til dømes på kvilerom.

— Får me vatn i omnane, kan det skje ein eksplosjon. Vassflasker inne i produksjonen vil me ikkje ha. På generell basis kan eg seia at det er ei grovt brot på arbeidsreglementet.

Han forklarer at vassflaska blei funnen inni smelteomnen. Den låg oppå det størkna laget med oksid.

— Nestemann som tok over omnen kunne ha vore uoppmerksam og forårsaka ein eksplosjon dersom flaska kom ned i den smelta aluminiumen.

Smelteverket har opplevd eksplosjonar før. Ein gong blei ein heil vegg blåst ut fordi ein fuktig sekk hamna i smelteomnen. Ingen blei skadde.

Oversendt juristar

Leiar av Husnes Kjemiske Fagforeining, Finn Are Berntzen, er sparsam med opplysningar i saka.

— Me vil ikkje kommentera denne saka, fordi det er ei personalsak. Eg kan stadfeste at me har sendt saka vidare til LO-juristane i Oslo.

Saka ligg no til handsaming hos Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund.

Politiet i Kvinnherad stadfestar at dei har hatt saka til etterforsking.

— Me er i ferd med å avslutta etterforskinga. Ein person er sikta, seier politioverbetjent Sigurd Børve ved Kvinnherad lensmannskontor.

— Kan de kalla dette sabotasje?

— Eg veit ikkje om sabotasje er rette ordet. Ut ifrå plasseringa av flaska kunne det medført stor skade på bedrift og personar, sluttar Børve.

KAMPLYSTEN: Kenneth Johansen (30) vil truleg gå til arbeidsrettsak etter at han fekk sparken frå Sør Norge Aliminium på Husnes. FOTO: MAGNE KYDLAND, HAUGESUNDS AVIS