GUNNAR WIEDERSTRØMgunnar.wiederstrøm@bt.no

En gjennomgang av beboerne ved det private aldershjemmet viser at 33 av beboerne har vedtak på at de skal legges inn på sykehjem. Det var et tilsynsbesøk fylkesmannen foretok på Hatlestad i desember i fjor som alarmerte fylkeslegen. Fylkesmannen konstaterte at en stor del av beboerne på det private aldershjemmet var demente eller hadde demenslignende tilstander. Flere pasienter ved hver avdeling var sengeliggende.

Brukt som aldershjem Bergen kommune bruker i praksis institusjonen som sykehjem. Overfor institusjonens eier det ikke stilt krav om at eldresenteret skal tilfredsstille de krav til blant annet sykepleiedekningen som kreves for et sykehjem. Fylkeslege Helga Arianson skriver:"Dei pasientane som har vedtak om plass i somatisk sjukeheim, og som likevel er tildelt plass ved Hatlestad Eldresenter AS er feilplasserte". Fylkeslegen kan ut fra den dokumentasjon som er sendt ikke se at pasientene får "..oppfylt retten til naudsynt helsehjelp i samsvar med vedtaka".I brevet blir kommunen bedt om å redegjøre for hvordan man vil skaffe nødvendig helsehjelp til beboerne slik de etter loven har rett til.

Må øke bemanningen Fylkeslege Helga Arianson sier til BT at hun vil vente med å kommentere saken til hun har fått en tilbakemelding fra kommunen.— Vi holder på å hente inn informasjon. Avhengig av det svaret vi får fra kommunen, vil vi reagere.- Er det noe nytt at aldershjem i fylket er fylt opp med beboere som egentlig skulle vært på sykehjem?- Vi kjenner ikke til at det i noe særlig omfang plasseres personer på aldershjem som har vedtak om at de skal være på sykehjem.- Hva kan kommunen gjøre for å sikre beboerne det helsetilbud de har krav på?- Det er to måter å gjøre dette på. Du kan oppgradere aldershjemmet og gjøre det om til sykehjem. Av det følger det andre krav blant annet til bemanning. Men du kan også gå inn med tjenester i et omfang som dekker de behovene de som bor der har, sier Arianson.