21 prosent av norske to år gamle jenter er overvektige, ifølge Vekststudien i Bergen. Blant guttene er tallet nær 13 prosent. En fersk undersøkelse fra USA konkluderer med at grunnlaget for utvikling av fedme allerede kan være lagt for mange av dem.

Professor og barnelege John Harrington ved Eastern Virginia Medical School and Children's Hospital gikk gjennom journalene til 111 barn og ungdommer med fedme. Han fant at over halvparten var overvektige før fylte to år, og 90 prosent som femåringer. 25 prosent viste tegn til overvekt allerede ved tre måneders alder.

Harrington mener at «vippepunktet» for utvikling av fedme i barndommen kan være så lavt som 22 måneder.

Overser tegnene

Jo lenger man har vært overvektig som barn, desto større er fedmerisikoen senere i livet, viser omfattende forskning. Men til nå har man forsket lite på overvekt og fedme hos de aller yngste barna.

Harrington vil avlive myten om at ekstra babyfett er bra for barna, og mener foreldre, leger og helsepersonell ofte overser tidlige tegn på fedme.

— Venter man med å sette inn tiltak til barnet er i femårsalderen, kan toget være gått, sier Harrington til Time magazine.

I en annen fersk studie, der Harvard-professor Elsie Taveras og andre forskere fulgte mer enn 1800 barn fra fødsel til fem års alder, fant forskerteamet ved Harvard Medical School at barn av mødre som slutter å amme tidlig, har større risiko for overvekt. Det har også barn som får fast føde før fire måneders alder. Andre risikofaktorer er overvektige mødre før og under graviditet, hurtig vektøkning, lite søvn, sukkerholdig mat og drikke og tidlig introduksjon til fastfood. Studien konkluderer med at risikoen for å utvikle fedme i ung alder er størst blant minoritetsbarn.

Har ikke svarene

Seksjonsoverlege Pétur B. Júlíusson ved Barneklinikken mener man skal være forsiktig med å trekke forhastede konklusjoner om betydningen av barns vektøkning i de to første leveår. Han viser til at Harringtons undersøkelse er liten, og at det finnes motstridende data om temaet.

  • Det foregår mye forskning på emnet, og vi har mer å lære. Spørsmålet er; hvis en prøver å unngå rask vektøkning hos barn, si de første to leveår, vil det være forebyggende for senere utvikling av overvekt og fedme? Det vet vi ikke. En slik studie foreligger ikke, sier Júlíusson.

Løper det av seg?

  • De fleste med lubne babyer regner med at barna vil løpe fettet av seg. Nå ser vi at flere og flere barn ikke gjør det, sier helsesøster Gunfrid Boge.

I løpet av de 14 årene hun har lagt barn på vekten ved Fana Helsestasjon på Nesttun har hun sett mange små barn med overvekt. Hennes inntrykk er at småbarnsforeldre er mer bekymret for barn som ikke legger på seg, enn dem som bærer på noen ekstra kilo.

Ser hun avvik på vektkurven, tar hun det umiddelbart opp med foreldrene. Hun vektlegger betydningen av sunt og balansert kosthold og fysisk aktivitet. I tilfeller der barna er større, snakker hun også om risikoen for fedmeutvikling ved inaktivitet.

— Slike samtaler kan være vanskelige. Ofte handler barnas overvekt om livsstilen til hele familien, sier Boge.

Tabubelagt

Hun har sittet i referansegruppen i forbindelse med utviklingen av nasjonale retningslinjer for primærhelsetjenesten for håndtering av overvekt og fedme hos barn og unge. Hun har også tatt mastergrad om temaet.

Det har gitt henne verdifull kunnskap om et tema som fortsatt er følsomt og tabubelagt. Retningslinjene, som ble påbegynt i 2006, er ennå ikke trådt i kraft. I dag er det derfor stor variasjon fra helsestasjon til helsestasjon på hvordan fedmeepidemien håndteres.

  • Det viktigste er å gi nøktern og god informasjon. Barn skal ikke slankes. Målet må være å endre vaner som fører til at den negative vektutviklingen stopper opp, sier Boge.

Ti ganger på vekten

Norske barn måles og veies vanligvis ti ganger i løpet av første leveår, og tre ganger i løpet av andre. Det er ikke et krav, men de fleste foreldre ønsker å legge barna på vekten når de besøker helsestasjonen. Deretter er det to år til neste veiing, og ytterligere to år til registrering av høyde og vekt ved skolestart.

Boge tror det vil være fornuftig å innføre flere veiinger for aldersgruppen mellom to til seks år.

  • Barn som er overvektige får tilbud om ekstra veiing, men det er ikke alltid foreldrene tar imot tilbudet. Det er viktig å fange opp barn i risikofasen så tidlig som mulig, sier Boge.

Synspunkter? Si din mening.