17 millioner kroner regner byrådet med å spare ved å ta vekk den såkalte 80-prosentregelen for sosialhjelpsmottakere. Den regelen har til nå sikret uføretrygdede og alderspensjonister, som er avhengige av supplerende sosialhjelp, litt mer å rutte med enn de som mottar sosialhjelp for en begrenset periode.

— Forferdelig av byrådet

— Med denne regelen har trygdete sittet igjen med 80 prosent av minstepensjon når utgiftene til strøm og husleie er dekket. Det er forferdelig at byrådet foreslår å fjerne denne ordningen. For mange trygdete kan dette bety opp til 2000 kroner mindre å rutte med per måned, sier Bente Simonsen i Aksjonsgruppen mot sosial nød.

— Er det rimelig at noen sosialhjelpsmottakere skal ha mer å rutte med enn andre?

— Dette er personer som skal gå på trygd resten av livet, men som har så høye boutgifter at de trenger supplerende sosialhjelp. For disse blir ikke sosialhjelpen midlertidig, men en permanent ordning. Da må de ha mer å rutte med, sier Simonsen.

Den kommunale bostøtten foreslås redusert med fem millioner kroner. Det rammer særlig psykisk utviklingshemmede som har penger i banken. Disse har til nå hatt unntak fra reglene om formuestak for å motta kommunal bostøtte.

Dobler hjemmehjelpen

Hjemmehjelpen blir dyrere. Fra og med nyttår foreslår byrådet å doble betalingssatsene. Bergen har til nå vært aller billigst av storbyene, og fremdeles slipper minstepensjonistene å betale for hjemmehjelpen, men fra 1. januar kommer betalingssatsene i Bergen mer på linje med de øvrige storbyene.

Timesatsene øker aller mest. For dem med inntekter mellom 113.000 og 170.000 fra 46 kroner timen til 130 kroner. Men for alle inntektsgrupper er der et utgiftstak. For husstander med inntekter på over 227.000 kroner øker det månedlige taket fra 486 til 1000 kroner.