Prognosene etter årets fire første måneder viser at Bergen kommune ligger an til å få et underskudd på 142,8 millioner kroner i 2014, viser tertialrapporten fra byrådet.

Dyrere for fattige eldre

Det er på helse— og sosialområdet budsjettavvikene er størst.

Byrådsavdeling for helse og omsorg melder om et forventet negativt avvik på 93 millioner kroner og Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing rapporterer om et avvik på minus 36,3 millioner kroner. For de andre avdelingene er det mindre avvik, melder Bergen kommune.

I går varslet finansbyråd Liv Røssland at det kan bli aktuelt å gjeninnføre eiendomsskatt på grunn av de dystre økonomiske utsiktene for kommunen.Dagens tertialrapport viser at det også i inneværende år er behov for drastiske kutt.

"En rekke tiltak må gjennomføres for å dempe merforbruket i 2014 og bringe budsjettet i balanse" skriver byrådet.

Et av disse tiltakene er å endre egenbetalingssatser for praktisk hjelp og bistand for brukere med inntekter under to ganger grunnbeløpet i folketrygden. Praktisk bistand er det samme som hjemmehjelp, det vil si hjelp til vask, matlaging og andre praktiske tiltak.

Byrådet foreslår å øke timesatsen fra 56 til 112 kroner. Staten har fastsatt et utgiftstak på 180 kroner måneden for denne gruppen brukere.

Utgiftstaket vil med den foreslåtte ordningen gå fra 56 kroner til 112 kroner måneden. Det betyr at ingen med inntekt under 2G skal betale mer enn 112 kroner måneden for denne tjenesten. Endringen foreslås fra 1. september.

Her sprekker det

Fordelt på tjenesteområder er det de hjemmebaserte bo— og omsorgstjenestene som rapporterer størst avvik i forhold til budsjettet. For dette tjenesteområdet er det meldt om et avvik på 52,2 millioner kroner. Dernest følger de institusjonsbaserte bo- og omsorgstjenestene med 27,7 millioner kroner og sosialhjelp med 23,4 millioner kroner i meldt negativt avvik. Barnevernstjenesten til kommunen ligger an til å bruke 16,8 millioner kroner mer enn det er satt midler til på budsjettet.

Slik forklarer byrådet overskridelsene:

  • For barnevernstjenestene har den kommunale egenbetalingen for plass i statlige barnevernsinstitusjoner økt kraftig. Dette, sammen med en økning i plasseringstiltak, forklarer kostnadsutviklingen i 2014.
  • Avviket på hjemmetjenester skyldes tildeling av tjenester som er i utakt med hva som er lagt til grunn i budsjettet. Situasjonen forklares med økt etterspørsel etter tjenester. Befolkningen blir eldre og det er kortere liggetid på sykehusene. Samtidig er det store forventninger til nivået på de tjenestene brukerne forventer fra kommunen.
  • Merforbruket i aldersinstitusjonene skyldes i hovedsak at flere sykehjemsbeboere har medisinske behov som krever høyere bemanning enn ordinær sykehjembemanning
  • I sosialtjenesten har trenden med nedgang i antall sosialhjelpsmottakere snudd fra høsten 2012. Det har vært en svak økning i år. Merforbruket i sosialtjenesten skyldes vesentlig økte utgifter til økonomisk sosialhjelp.

Skyver på investeringer

På investeringsbudsjettet foreslår byrådet en samlet netto reduksjon på 10,2 millioner kroner. Den største endringen er forslag om å overdra eiendommer fra Bergen tomteselskap AS til Bergen kommune. Det foreslås å sette av 153 millioner kroner til dette.

Den andre store endringen er forslag om å skyve på noen investeringer i tid. På grunn av mindre behov for investeringsmidler knyttet til forprosjektene i handlingsplan 2 for skolebygg blir det foreslått å overføre 45 millioner kroner fra årets investeringsbudsjett til årene 2015 og 2016.