Dette let seg gjera fordi samferdsleminister Magnhild Meltveit Kleppa i dag opna den nye Tunsbergtunnelen, til musikk av Voss skulemusikk og innslag av Granvin kulturskule.

Samstundes opna ho den tunnelfrie strekninga mellom Palmafossen og Mønshaugen, som også gir strakare veg mellom Voss og Hardangerbrua.

Dette er Vossapakko

Statsråden sprettar dermed Vossapakko til jul. Dei to første delprosjekta i bompengepakken er ferdige.

Resten av innhaldet skal koma til syne innan utgangen av 2013. Største prosjektet er den påbyrja tunnelen bak Vangen (Voss sentrum) på E16. Dei andre elementa er nytt kryss mellom lokaltrafikk og E16 på Stanghelle, tiltak i Uttrågata, Sverresplassen og Strandavegen, der E16 går i dag gjennom Vangen, og tiltak i svingane i Skjervet, som heretter skal vera sommarveg for turistar, syklistar og lokaltrafikk. Stortinget har lagt til grunn ein samla pakkepris på 1,13 milliardar 2009-kroner.

Ein tunnel forbi øvre del av Granvinvatnet vart teken ut av pakken fordi ein svær stein landa på eit bilpanser og viste at tunnelen var planlagt for kort. Meininga er at ein lengre tunnel skal finansierast av rassikringspengar seinare.

Raskare og billegare

Dei to parsellane som vert opna i dag er bygt raskare og billegare enn rekna med. Byggjetida er kutta med eit halvt år, og sluttsummen er prognosert til 530 millionar 2011-kroner mot 643 millionar kroner i det opphavelege overslaget. Innsparinga kjem godt med i arbeidet med resten av Vossapakko, melder Statens vegvesen. Tom Staurbakk AS har installert lys og signal i tunnelen, det lokale tømrarfirmaet Brattebø Bygg har isolert 40 hus langs vegen mot auka trafikkstøy, medan Veidekke Entreprenør AS har gjort tyngda av arbeidet.

Tidlegare fristilhoppar, Hilde Synnøve Lid, bronsevinnar i OL på Lillehammer, gjekk i dag ut i lokalavisa med kraftig kritikk av kryssløysinga for mjuke trafikantar nær Voss Cementvarefabrikk. Her må skuleborn frå Lid kryssa den breie nyevegen i plan.

Det er mange hundre meter ekstra veg å gå til den trygge undergangen lengre unna skulen. Lid får langt på veg medhald hjå prosjektleiar Magnar Røneid i Statens vegvesen. Han viser til at dei har bygt vegen i samsvar med planane, men ser seg om etter mogelege forbetringar.

Unngår bomstasjonen

Det har også kome innvendingar mot at sykkelvegen kryssar den nye stamvegen i eit fotgjengarfelt ganske nær nordmunningen av den nyopna Tunsbergtunnelen.

Dei som bur like over og like under hårnålssvingane som no er vinterstengde må køyra gjennom tunnelen, men unngår bomstasjonen på kommunegrensa om dei skal til eige kommunesenter i Granvin. Trafikk mellom Voss og hyttefeltet Stuaset-Holo må så vidt innom Granvin kommune, og har for lengst byrja å betala bompengar.

Sei meininga di i kommentarfeltet under!

FARVEL: Dei trøblete hårnålssvingane i Skjervet på vinterføre er no er erstatta med ein fire kilometer lang tunnel, nesten heilt bein.
ARNE HOFSETH
ATTRAKSJON: Om sommaren vil vegen i Skjervet vera open for bussturistar og andre som vil sjå Skjervefossen utfalda seg.
ARNE HOFSETH