Reduksjonen er på nesten 50 prosent fra januar til mars. Og selv om man tar hensyn til at påsken var i mars, og at det naturlig vil være færre bøter i påskemåneden, er nedgangen likevel markert.

Mindre firkantet

— Det er for tidlig å trekke noen konklusjoner på grunnlag av disse tallene, men det gir vel en indikasjon på at våre ansatte har vært bevisst på å være mindre firkantede når de er ute på gaten, sier styreleder Roald Stigum Olsen.

I februar førte flere uheldige mediesaker til at finansbyråd Trond Tystad i samarbeid med selskapets styre la frem en plan for å bedre på selskapets dårlige rykte. Blant de endringer byråden ønsket å gjennomføre var at tvilen i større grad måtte komme «tiltalte» til gode før parkeringsgebyr ble ilagt og etter at det har oppstått en eventuell parkeringstvist.

Da Bergens Tidende intervjuet parkeringsdirektør Truls Lorentzen i februar, sa han om den nye profilen til selskapet:

— Finansbyråden har akseptert at inntektene til selskapet går ned når vi får andre oppgaver og skal drive mer service. Vi er gitt myndighet til å utøve mer skjønn på gaten. Det er vi positive til.

Taper inntekter

Og mye kan tyde på at finansbyråd Trond Tystad har fått svar på tiltale. I januar ble det delt ut 4700 parkeringsbøter. I februar var antallet redusert til 3800, og i mars gikk antallet ytterligere ned til 2600 bøter.

Vi må over ti år tilbake i tid for å registrere et lavere antall bøter enn for mars i år. I påskemåneden i fjor var tallet til sammenlikning 3300, året før 4100.

For byens innbygger er dette selvfølgelig positivt. For bykassen er tallene mer alvorlige. Hvert år tilføres bykassen 40 millioner kroner fra Bergen Parkeringsselskap. Av selskapets samlede inntekter utgjør gebyrer og tilleggsavgifter hele 27 millioner kroner.

Bedre omdømme

Stigum Olsen tør ikke å spå om utviklingen videre fremover. Men skulle tendensen holde seg vil inntektene og dermed overføringene til bykassen bli redusert.

Stigum Olsen er mer opptatt av at omdømme til selskapet er på vei oppover.

— De sakene som avisen trakk frem er gode og riktige eksempler på meget uheldig behandling fra vår side. Men jeg opplevde at disse sakene kom på et tidspunkt der kurvene pekte oppover for oss. Vi hadde fått oss en bedre serviceplattform enn det vi hadde året før. Og jeg tror publikum vil merke at denne tendensen vil holde seg. Våre ansatte er veldig bevisst på forholdet til publikum.

LITEN ENDRING: - Enkelte ser ut til å mene at vi har sluttet å skrive ut bøter, sier oppsynsmann Arvid Heggestad i Bergen Parkeringsselskap. Selv har han ikke merket den store forandringen.
Foto: Roar Christiansen