— Holdningsskapende og forebyggende arbeid bærer frukter, iallfall hos oss i Sjøforsvaret, sier Vidar Mjåtvedt, MP-sjef på Haakonsvern.

Det betyr en markant nedgang i bruken av refs.

— De siste tre-fire årene har tallet på Haakonsvern ligget stabilt rundt 210-250, sier etterforskningsleder Viggo Krag-Rønne.

Færre soldater er noe av forklaringen i at kakebuene er sjeldnere i bruk.

Det eneste minuset er at noen av sakene kan være mer alvorlig enn tidligere. Utviklingen på marinebasen harmonerer med resten av Forsvaret.

I årsrapporten for 2008 skriver generaladvokat Arne Willy Dahl at bruken av refs er mer enn halvert sammenlignet med perioden 1994-2002. De siste årene har Forsvarets behov for soldater vært mellom ni og ti tusen. I 2002 ble 13.500 innkalt.

Beruselse og fravær De vanligste årsakene til refsing er misbruk av alkohol og ulovlig fravær. Til sammen utgjør innrapporteringer om dette over halvparten av reaksjonene fra Forsvaret. Det ulovlige fraværet kan dreie seg om ungdom som ikke møter til sesjon, eller uteblir etter endt permisjon, eller til repetisjonsøvelser. Det siste er særlig et problem i Heimevernet.

— Derfor er det Heimevernet som bruker arreststraff mest nå. Bruk av kakebu for tjenesteulydighet forekommer nesten ikke lenger her på Haakonsvern, sier, MP-sjef Mjåtvedt.

Ulovlig fravær fra syv til tolv døgn straffes som oftest med like mange døgn i kakebu. Ved mer enn tolv døgns ulovlig fravær blir det reist sivil sak.

Bøter er den vanligste reaksjonsformen for brudd på det militære disiplinærreglementet. Tre av fire refselser straffes på denne måten. Bare fem prosent av regelbruddene ble straffet med arrest, eller på soldatspråk kakebu.

Arrest for andre landsdeler Haakonsvern benyttes også som «soningssted» for soldater fra andre kanter av landet.

De «innsatte» sitter ikke i kakebuen hele døgnet, men får likevel innskrenket bevegelsesfriheten sin.

— På dagtid blir de pålagt obligatorisk trening, kjøkkentjeneste eller andre oppgaver. De får ikke forlate marinebasen, og må oppholde seg i arresten resten av døgnet, sier MP-etterforskeren.

Militærpolitiet på Haakonsvern har de siste to årene oversendt 27 saker til sivilt politi.

— Det kan være brudd på veitrafikkloven, tyveri- og innbruddssaker, samt ulovlig innpassering av personer uten lovlig adgang til basen. Sivile som ikke har lovlig adgang, blir anmeldt og etterforsket av sivilt politi, sier Krag-Rønne.

Haakonsvern har også hatt noen narkotikasaker, men disse sendes først til Forsvarets egen organisasjon Narko Sør.

Forsvaret får refs Om soldatene refses mindre, finner generaladvokaten i sin årsrapport for 2008 grunn til å ta de militære lederne i skole.

Forsvaret, og særlig Hæren, får korreks for dårlige rutiner for innrapportering av reaksjoner mot offiserer og soldater. Pålagte oversikter sendes inn altfor sent. Det har ført til at generaladvokatens rapport for 2008 først var klar for en drøy måned siden.

Forsvaret får også strykkarakter for opplæringen av offiserer i disiplinærrett.