Det viser den årlige helse— og sosialmeldingen fra Fylkesmannen i Hordaland.

– Tilfeldig

– Nedgangen er trolig en tilfeldighet. Tallene svinger fra år til år, sier Helga Arianson, fylkeslege i Hordaland.

I fjor fikk fylkeslegen 179 meldinger om skader og nestenuhell fra hordalandssykehusene. Det er 44 færre enn året før.

Arianson understreker at antallet er lite, og sier ingenting om kvaliteten på helsetjenestene sykehusene i fylket yter.

Sykehusene er pliktige til å melde fra til fylkeslegen om skader eller hendelser som kunne ha ført til skade på pasienter. Skademeldingene blir registrert i en egen database i Statens helsetilsyn.

Arianson tror at det skjer langt flere skader og nestenuhell på sykehusene enn de som blir meldt, og at det er flere forklaringer på dette.

– Blant annet kan motivasjonen hos helsepersonell og kunnskap om meldingsordningen, være forklaringen på at antallet meldinger varierer fra år til år, sier hun.

Ledelsen ved de enkelte sykehus skal motivere og informere de ansatte om de ulike meldingsordningene, og få dem til å benytte seg av disse.

Flere årsaker

En rekke feilmeldinger gjelder komplikasjoner som oppstår i forbindelse med utredning og behandling. Blant annet kommunikasjonssvikt og manglende samhandling mellom avdelinger fører til at det oppstår feil i diagnostisering og behandling. Også feilmedisinering fører til mange klager. Det kan blant annet hende at pasientene får feil medisin eller medisindose, at medisinen blir gitt til feil pasient, eller at pasientene får alvorlige reaksjoner på medikamentet.

Fylkeslegen får også årlig en del meldinger om pasienter som faller og brekker beinet mens de ligger på sykehus. Slik meldinger blir som regel vurdert som uhell. Men de fører ofte til ekstra behandlingsdøgn på sykehus og kan få alvorlige følger for pasientens helsetilstand.

TILFELDIG VARIASJON: ¿ Klagetallene svinger fra år til år, sier Helga Arianson, fylkeslege i Hordaland.
Bergens Tidende