— Vi har kultur i Norge for at elevene i Norge skal ha voksne rundt seg som har tid til å snakke med dem, understreker Dag Utle, leder i Utdanningsforbundet Bergen, lærernes organisasjon. Han mener det er viktig at hver enkelt elev får lærerens oppmerksomhet. Det er ikke nok at de har en pult å utfolde seg på.

— Høy lærertetthet gir god undervisning, sier Hilde Sundve Jordheim, leder for Foreldreutvalget for grunnskolen. Hun vil gjerne ha flere lærere nær barna og endre dagens avtaler. Det at halvparten av landets skoler er fådelte, tror hun er medvirkende årsak til at vi i gjennomsnitt har få elever rundt læreren.

Det var i London OECD offentliggjorde sin nye rapport «Education at a Glance». Den viser at Norge ligger godt an i flere skoleslag. I barneskolen har Danmark, Ungarn, Italia og Portugal færre elever for hver lærer enn Norge. I ungdomsskolen er det bare Luxembourg og Belgia som har færre enn oss. Vi har 9,9 elever per lærer, mens OECD-snittet er 15. I videregående skole deler 9,7 elever en lærer, mens snittet ellers i Europa er 13,9.

De nye tallene viser også at Norge bruker mange penger på utdanning. 6,5 prosent av vårt brutto nasjonalprodukt brukes på våre utdanningsinstitusjoner. Vi ligger likt med Sverige, mens snittet i OECD er 4,6 prosent.

— Det er egentlig uforståelig. For elever og foreldre opplever nå pengemangel i skolen. Forsvinner pengene underveis? undres Hilde Sundve Jordheim.

— Norge ser på utdanning som investering i fremtiden. Økt lønn til lærerne kan være en forklaring på at vi bruker mye, tror Dag Utle.