I fjor var sju av ti spedbarn som vart født i same år som vart døypt i kyrkjene i Bjørgvin. Kyrkja sin eigen oversikt viser at dåpstala har sokke jamt det siste tiåret siste tiåret. I 1982 var det vel 80 prosent av årskullet som fekk ein kristen barnedåp. I fjor var det tilsvarande talet 71,5 prosent. Likevel ligg dåpstala i bispedømmet høgare enn for landsgjennomsnittet hvor vel seks av ti barn født i fjoråret, vart bore fram til døypefonten i kyrkja.

God tradisjon

I Arna kyrkje døypte sokneprest Jan Kåre Jakobsen fem born under søndagsgudstenesta i går. Ei av dei var fire månader gamle Ingrid Njaastad Aasen.

— Vi går ikkje så ofte i kyrkja. Men vi er likevel kristne. Familien min og i familien til mannen min, Kjell Aasen, har lange tradisjonar knytte til kyrkja. Difor er det naturleg for oss å døypa borna våre, seier mora, Meriam Njaastad. Ho bar sjølv Ingrid til dåpen. Også Ingrid sin storebror, Viljar (2 1/2) er døypt.

— Kjem de til å følgja opp dåpen med å lære Ingrid om kristendom når ho veks til?

— Vi vil fortelja henne kvifor vi feirar dei store høgtidene. Men ho kjem nok ikkje til å gå på sundagsskule eller vera med i andre fritidstilbod i kyrkja sin regi. Og når tida kjem, må Ingrid sjølv få avgjera om skal konfirmerast, seier Njaastad.

Ungdomsdåp

Også i Åsane kyrkje var det dåp i går.

Kapellan Martin Aalen Hunsager døypte 10 unge. Åtte av dei skal konfirmerast i år. Hunsager seier at det er vorte vanlegare no enn for nokre tiår sidan at unge som ikkje vart døypte som små, vel dåp før konfirmasjonen.

Prost Øystein Skauge i Åsane og Arna prosti har gjort eit djupdykk i dåpstala i Ytre Arna og Åsane sokn. Han gjekk inn i medlemsregisteret og såg på dåpstala for medlemmer med barn født mellom oktober 2011 og september 2012.

— Av dei 31 borna som vart fødde i Ytre Arna, var 13 ikkje registrert som døypte. Den same tendensen såg eg i Åsane. Av dei 196 borna som var født i perioden av foreldre som var kyrkjemedlemmer, var det 58 som ikkje var registrert døypte, seier han.

Liten kunnskap

— Har du gjort deg nokre tanker om kva som kan vera årsaka?

— Eg kan ikkje anna enn å gjetta. Men eg trur det er to hovudforklaringar. Den eine er den allmenne sekulariseringa av samfunnet vårt. For det andre trur eg at mange av foreldra som i dag får born, har gått på skule etter at kristendomsopplæringa vart teke ut av undervisninga. Mange unge har generelt låg kunnskap om kristendom og kristne tradisjonar. På dette feltet ser eg ei stor utfordring for kyrkja. Vi treng å få i gang eit tilbod om trusopplæring i alle sokna til barn og unge.

Biskop Halvor Nordhaug seier at det kjennest nok ikkje like naturleg for mange å døypa borna som det var tidlegare.

Stiller krav

Han peikar på at mange av dagens foreldre stiller større krav til seg sjølv, og tenkjer at dei må vera overtydde om at det er rett å døypa borna sine.

Det er kanskje i dag mindre tradisjonelle konvensjonar og meir ærlegheitskultur enn tidlegare, seier Nordhaug.

Biskopen har også merka seg at det dei siste åra har vorte fleire unge som døyper seg før konfirmasjonen.

— Fleire foreldre vel ikkje å velja dåp av borna medan dei er små. Men vi ser at mange unge likevel sjølv vel å bli døypte som konfirmantar. Talet på unge døypte svingar litt frå år til år.

— Merkar kyrkja konkurranse frå andre trus- og livssynssamfunn?

— Det kan vera frå Humanetisk Forbund. Men i kyrkja har vi ingen oversikt over kor mange som i staden vel deira namneseremoni.