— Du vil aldri klare å ha fullstendig kontroll. Vi har ikke mulighet til å kontrollere alt, sier Terje Gilje, daglig leder for Sunnhordland interkommunale miljøverk (SIM).

I en storaksjon i høst ble avfallsdeponier over hele landet kontrollerte, derav seks i Hordaland. På Svartasmoget i Fitjar fant inspektørene fra Fylkesmannens miljøvernavdeling flere avvik, ifølge en fersk rapport:

  • Avfall med mangelfull dokumentasjon blir ikke avvist.
  • Stikkprøvetaking ved mottak av avfall er mangelfull. For eksempel blir ikke svarte sekker åpnet for å kontrollere innholdet.
  • Mangler strategi for prøvetaking.
  • For dårlig internkontroll. Leker og duppeditter - Det er en del av de samme avvikene som går igjen på de kontrollerte fyllingene, sier Kjell Kvingedal, seksjonssjef ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland.

Målet med aksjonen er å redusere ulovlig deponering av boss. Ifølge rapporten blir cirka 60.000 tonn farlig avfall håndtert på ukjent vis i Norge i dag. Noe av dette havner trolig på deponi og kan forurense sigevann og grunn.

— Er det mye farlig avfall som deponeres ulovlig i Hordaland?

— Nei, det er ikke vårt inntrykk, men vi ser det spesielt når det gjelder elektrisk avfall. Det er mye leker, mobiltelefoner og små duppeditter som lett havner i bosset, men som aldri skulle vært der, sier Kvingedal.

Tippet i naturen Han er likevel ikke urolig for avrenning av farlige stoffer i store mengder fra fyllingene i fylket.

— Vi har ikke grunn til å tro det ut ifra de undersøkelser som tas av sigevann, sier seksjonssjefen.

— Hvor alvorlig ser dere på avvikene som fremgår av rapportene?

— Det er klart ting som kan forbedres. Spesielt dokumentasjon, sier Kvingedal.

At dokumentasjonen kan bli bedre, vedgår Terje Gilje i SIM, som lover å rydde opp i dette.

Ellers mener han de enkelt kan korrigere avvikene. Han viser til at avfallet som skulle vært avvist gjaldt noen lass betong og et par lass veisand. Disse manglet deklarasjon på innhold av stoffer i lasten.

— Det er ikke alle entreprenører som er helt på høyden når det gjelder regelverket. Hadde vi ikke tatt imot lassene, ville de trolig tippet dem i naturen. Det syntes vi var verre, sier Gilje.

Sverige eller Rådalen Fra 1. april blir det slutt på å deponere restavfall i Svartasmoget i Fitjar. Da skal alt restavfallet fra Sunnhordland brennes, men hvor?

— Det er et godt spørsmål, sier Gilje.

Det haster for SIM, som måtte rykke tilbake til start og åpne ny anbudskonkurranse etter at en av tilbyderne i forrige runde klaget. Dermed er det fortsatt uavklart om bosset må kjøres helt til Sverige eller bare over fjorden til forbrenningsovnen i Bergen.

— Vi har lyst til å behandle avfallet vårt nærmest mulig, men vi er også opptatt av pris og gebyret til kundene, sier Gilje.