— For det første kan informanten bli truet eller bli utsatt for fare hvis han blir avslørt i det kriminelle miljøet. For det andre kan det medføre at folk ikke vil snakke med oss, sier Solsvik, som er lederfor spesialseksjonen ved Bergen Sentrum politistasjon.

Straffeprosessloven pålegger politiet å legge frem navn på sine informanter i forbindelse med en straffesak.

Ifølge konstituert politimester John Reidar Nilsen kan det imidlertid gjøres unntak ved fare for en alvorlig forbrytelse, eller hvis det blir vanskeliggjort at informanten deltar i etterforskningen av andre saker.

Dersom det anses strengt nødvendig, kan retten etter begjæring fra politimesteren bestemme såkalt anonym vitneførsel.

— Det kan gå ut på at vitnets navn ikke opplyses, at det ikke gis informasjon som medfører at identiteten gjøres kjent eller at forklaringen blir gjennomført i et annet rom, opplyser Nilsen.