Det kommer frem i et skriftlig svar Aasrud har gitt stortingsrepresentant Arne Sortevik (Frp) på bakgrunn av striden mellom Bergen kommune og Fylkesmannen.

— Dette svaret fra departementet klargjør at jeg ikke driver som en slags privatpraktiserende fylkesmann i Bergen. Her iverksetter vi det som er departementets politikk på området. Svaret bekrefter også at den skjønnsutøvelsen vi driver skjer i kontakt med departementet, sier fylkesmann Lars Sponheim.

— Fører krig

Arne Sortevik har lenge vært kritisk til Lars Sponheim og har tidligere uttalt at det ikke står noe sted i retningslinjene til departementet at en fylkesmann har anledning til å føre krig mot en kommune. Han ville i sitt spørsmål vite om statsråden ville ta noe initiativ til å dempe konfliktnivået, noe statsråden åpenbart ikke har til hensikt å gjøre.

Etter først å ha gjennomgått fylkesmannens oppgaver i forhold til kommunens arealplanlegging, og her særlig kommuneplanens arealdel, der uenigheten mellom kommunen og Fylkesmannen er særlig stor, skriver Aasrud:

”Fylkesmannen opptrer her på vegne av staten og i tråd med de nasjonale føringer som er gitt. Det er løpende kontakt mellom Fylkesmannen i Hordaland og staten sentralt om føringene.”

Lammer Bergen

I Bergen venter nå 15 reguleringsplaner på en endelig godkjennelse fordi Fylkesmannen har fremmet innsigelse mot blant annet parkeringsdekningen i planene. Sponheim sier dette skjer på bakgrunn av en strengere statlig miljøpolitikk. Aasrud, som er Sponheims sjef, berører dette i sitt svar:

"Dersom den kommunale arealforvaltningen kommer i strid med nasjonalt definerte mål innen ulike områder som miljøvern, landbruk eller samfunnssikkerhet og beredskap, har Fylkesmannen ikke bare adgang til, men plikt til å gripe inn ved å fremme innsigelser til kommuneplaner eller reguleringsplaner."

Byrådsleder Monica Mæland er en av dem som har kritisert fylkesmannens skjønnutøvelse. Mæland uttalte til BT 22. januar at hun stadig fikk "tilbakemeldinger fra næringslivsledere at de får en annen behandling i Bergen enn andre steder i landet."

Oppleves som brems

Mæland har lest svaret fra Aaserud.

— Jeg er ikke overrasket over at statsråden støtter sin egen fylkesmann. Og jeg er heller ikke uenig i den gjennomgang hun gir av hvordan Fylkesmannen skal håndtere arealplaner.

— Betyr ikke dette svaret at Sponheim har sjefen sin i ryggen når det gjelder håndteringen av de mange innsigelsessakene.

— Jeg merker meg at hun ikke går inn på detaljer om kommuneplanens arealdel. Det oppfatter jeg som ryddig i og med at denne saken til slutt skal behandles av departementet.

Mæland mener problemet ikke er uenighet om kommuneplanen, men at så mange reguleringsplaner skal bli liggende inntil kommuneplanen er vedtatt.

— Man kan ikke stoppe all behandling av reguleringsplaner bare fordi man er uenige om den nye kommuneplanen, sier hun.

Stortingsrepresentant Arne Sortevik var i går ikke tilgjengelig overfor BT.