Fylkesmannen i Hordaland har vurdert hendelsen opp mot både lovverk og Rutinehåndbok for kommunenes arbeid med fosterhjem. I Rutinehåndboken er det blant annet lagt vekt på at slike overflyttinger er belastende for både barnet og de som har kontakt med det. Fylkesmannen nevner her fosterforeldrene, fostersøsken, skole og skolekamerater.

— Skaper inntrykk av krise

«Belastningen kan dempes når utflyttingen gjennomføres planmessig og forutsigbart», siterer de fra håndboken.

Fylkesmannen påpeker at flyttingen ble gjennomført som en «utilsiktet og ikke planlagt flytting, selv om den kunne vært bedre planlagt. Slik det blir beskrevet fra alle parter får en inntrykk av at det er en kriseplassering».

Fylkesmannen slår fast at den plutselige flyttingen er urimelig på grunn av 10-åringens behov for forutsigbarhet i andre sammenhenger.

«Hvor stor belastningen har vært for N.N. (red.anm.) er vanskelig å si, men ut fra de sterke reaksjonene som er beskrevet (...) er det rimelig å anta at de har vært betydelige.»

Unnlot å diskutere flytting

Fylkesmannen påpeker også at barnevernet ikke har diskutert hvordan flytting og avslutningen skulle skje verken med fosterhjem eller skole.

Heller ikke hvordan gutten kunne opprettholde kontakten med fosterforeldre og fostersøsken som han bodde sammen med i syv år er drøftet.

Fylkesmannen konkluderer med å «rette sterk kritikk mot barnevernstjenesten for at de ikke planla flyttingen for N.N. på en måte som har ivaretatt alle parter».

Barnevernstjenesten vil ikke kommentere saken.

— På grunn av taushetsplikten kan jeg ikke si noe om denne saken, sierSissel Gjendem, som leder kontoret som hadde ansvar for flyttingen av10-åringen.

— Hvilke konsekvenser får kritikken fra fylkesmannen?

— Hvis vi blir kritisert tar vi det til etterretning. Vi jobber hele tiden for å bli bedre og bedre, sier hun.