Etter den kraftige kritikken som ble rettet mot Kvinnsland i Helsetilsynets rapport om Kristina-saken, får nå den profilerte Haukeland-lederen også hard kritikk fra annet og nytt hold, nemlig Helse Vest, som eier Helse Bergen.

Det var toppledelsen i Helse Vest som tok initiativet til at revisjonsrapporten ble utarbeidet. Ledelsen i regionforetaket ble urolig for at avtaleforholdet mellom stiftelsen B-12/Bevital var uryddig fordi det aldri var utlyst på anbud. Helse Vest ønsket også å få belyst om personellreglementet og etikkreglementet i Helse Bergen var blitt fulgt.

Styremedlem

Kvinnsland var i en periode styremedlem i Stiftelsen B12 og Bevital AS.

Stener Kvinnsland er også representert i et utvalg ved Universitetet i Bergen som gjør vedtak om fordeling av forskningsmidler, blant annet midler som kommer fra Bevital/Stiftelsen B12. Stiftelsen har årlig delt ut flere millioner kroner til forskningsrelaterte aktiviteter, som reiser, utstyr, støtte til publisering osv.

Kvinnsland trakk seg som styremedlem i Stiftelsen B12/Bevital høsten 2003, fordi han da ble ansatt som viseadministrerende direktør ved Haukeland universitetssykehus. Noe av det første han gjorde i sin nye direktørrolle, var å signere en ny kontrakt med Bevital.

I strid med regelverk

I revisjonsrapporten heter det «at det synes å være i strid med de etiske retningslinjene for sykehuset at personer med bistilling i Helse Bergen har deltatt i forhandlinger og inngått en forretningsmessig avtale med Helse Bergen på vegne av selskap som de har eller har hatt bierverv for».

Etter internrevisors vurdering synes det også å være i strid med standard tilsettingskontrakter, vedtatt i 2002, at ansatte ved Helse Bergen er representert i styret i Stiftelsen B12 og at styrelederne i stiftelsen og aksjeselskapet har bistilling ved et laboratorium ved sykehuset.

Bierverv ble kartlagt

Helse Bergen gjennomførte i løpet av 2004 og første kvartal av 2005 en kartlegging av bierverv hos ansatte. I Medisinsk servicedivisjon gikk det ut spørreskjema til alle ansatte, omkring 1000 personer. Det ble da ikke funnet eller rapportert om forhold som ble vurdert å være i strid med retningslinjene. Internrevisjonen i Helse Vest stiller på denne bakgrunn spørsmål om det er etablert tilstrekkelige rutiner for rapportering av eierskap og styreverv som ansatte i Helse Bergen har, og om det er etablert en sikker og forsvarlig praksis for godkjennelse av bierverv.

VEGAR VALDE (ARKIV)