Tilsynsutvalget for dommere (TU) behandlet nylig to klager mot dommeren som arbeider i Bergen tingrett. Det endte med advarsel, noe som er strengeste straff tilsynsutvalget kan gi en dommer.

I fjor ville både Domstolsadministrasjonen og arbeidsgiveren Bergen tingrett fjerne ham fra stillingen. Justisdepartementet var imidlertid uenig, og 26. november ble det klart at han fikk fortsette i jobben.

Fremsto forutinntatt

To dager tidligere var Bertelsen dommer i en rettssak, der advokat Steinar B. Yndestad var forsvarer. Yndestad mente Bertelsen hadde opptrådt svært arrogant og nedlatende overfor hans klient i retten.

Yndestad ble på et senere tidspunkt politianmeldt av dommeren, men politiet henla straks saken. I sin klage til TU skrev advokaten at det måtte være alvorlig svikt ved Bertelsens dommerskjønn.

Bertelsen avviste dette, og mente at klagen bygget på beskyldninger som både var usanne og ubegrunnede. Det var nødvendig for ham å stille supplerende spørsmål, og han avviste at han hadde opptrådt arrogant.

TU er uenig med dommeren. De konkluderer med at han har opptrådt slik Yndestad beskriver. Utvalget slår videre fast at den tiltalte ble dømt til fengselsstraff, selv om aktor mente samfunnsstraff var tilstrekkelig.

"Å være forutinntatt og vri på forklaringer slik at de passer inn i dommerens subjektive oppfatning av saken, er i strid med Etiske retningslinjer for dommeren", slår utvalget fast.

Da Yndestad i begynnelsen av januar 2012 ble bedt om å steppe inn for en annen forsvarer i en straffesak, var Berthelsen dommer. Han oppnevnte en annen forsvarer. TU mener han gjorde dette trolig fordi Yndestad hadde klaget Bertelsen i den første saken. TU ser svært alvorlig på dette.

Ikke nøytral

I fjor behandlet også Bertelsen en sak som gjaldt samvær etter barneloven. Barnets mor klaget ham inn til tilsynsutvalget, blant annet fordi hun på kort varsel var bedt om å møte med sin datter for en samtale hos dommeren.

Referatet herfra skal ha vært mangelfullt. På et senere møte, der begge foreldre stilte, møtte dommeren for sent og var uforberedt, ifølge moren. Partene var ikke forberedt på at de skulle gi sine forklaringer på møtet, men Bertelsen besluttet at det skulle skje.

Dommeren fremsto som partisk og hatsk under utspørringen av moren, heter det i klagen.

TU konkluderer med at Bertelsen fremsto uforberedt og uryddig og ikke var tilstrekkelig nøytral i forhold til de saksøkte. Dette er opptreden som strider mot reglene om god dommerskikk og Etiske prinsipper for dommeratferd, slår TU fast.

Taus arbeidsgiver

De skriver at de vil varsle Justisdepartementet om saken. De mener at forholdene kan kvalifisere til suspensjon eller avskjed for Bertelsen. Da hans stilling ble vurdert av Justisdepartementet i fjor, skrev departementet at avskjedsspørsmålet kan bli vurdert på ny dersom dommeren begår nye overtredelser.

Det betyr at departementet nå kommer til å vurdere om Bertelsen kan fortsette som dommer. BT var i går kveld i kontakt med Bertelsen. Han ønsker ikke å kommentere saken.