Etter å ha tenkt seg om, lenge og vel, har Fylkesmannen godkjent det lite populære vedtaket om kraftig auke i eigedomsskatten på Voss.

Lovlegkontroll

Dei tre lokalpolitikarane frå Høgre ba Fylkesmannen kontrollera om vedtaket dei røysta mot i kommunestyret, var lovleg. Satsane på 2,1 promille for bustadeigedomar og sju promille for næringseigedomar vart fastsett så seint som 10. februar i år.

Etter lova skal skattlegging vedtakast i samband med budsjettet — før årsskiftet.

Presisering

Kommunen viser til at det i budsjettsamanheng, til rett tid, vart vedteke at eigedomsskatt for 2010 skal utskrivast med inntil sju promille av eigedomstaksten.

Fylkesmannen viser til dette, og reknar februarvedtaket som ei presisering.

Difor godkjenner han skattevedtaket. Kommunekassa slepp å betala attende pengane som huseigarane betalte inn for første halvår, og kan kreva inn like mykje i andre.

Mykje på spel

Fylkesmannen si avgjerd i slike saker kan ikkje påklagast.

Saka er utgreidd under fungerande fylkesmann Rune Fjeld, og signert av han, sjølv om brevet til kommunen er datert etter at Lars Sponheim tok over.

Hadde fylkesmannen kome til det motsette resultatet, ville det ha oppstått eit hol i Voss kommune sine finansar på fleire titals millionar kroner.

Synspunkt på saka? Sei meninga di.