— Dersom kulda held fram, blir det for lite norsk honning. Alle som har kontaktar oppover, må hjelpa oss å kryssa fingrane, seier Odd Gjermundrød, styreleiar i Honningsentralen SA.

Dei har cirka 1200 leverandørar over heile landet og får inn kring 500 tonn norsk honning i året.

— Det er eit minimum, og me kunne seld meir utan problem. Difor må me også importera honning, men me opplever at det norske folk helst vil ha norsk honning, seier styreleiaren.

Biene svelt i hel

Den kalde våren har verkeleg skapt problem for birøktarar over heile landet. Medan biene skulle vore ute og fått med seg den næringsrike seljebløminga, svelt dei no i bikubane sine, ifølgje Gjermundrød.

— Det er meldt at så mykje som 15 prosent av bikubane har døydd. Det skuldast rett og slett svolt. Eg har sjølv svelta i hel fem-seks kubar fordi eg ikkje var observant nok. Det skammar eg meg over, seier Gjermundrød.

Opp mot 15.000 bier overvintrar normalt i ein bikube. På våren skal dei yngla og bli opp mot 60.000 i kvar. Dette krev mykje energi og heile prosessen er sett på vent som følgje av den forsinka våren.

— Det er det same over heile landet. Me har ein seinare vår, og fleire bikubar har døydd ut i vinter enn vanleg, seier Trond Gjessing, dagleg leiar i Norges Birøkterlag.

Birøktarlaget har i dag 2500 medlemmer – mot 3500 medlemmer for ti år sidan. Talet på bikubar har også blitt kraftig redusert – frå 80.000 til 50.000 bikubar i same periode. Det bekymrar Gjessing.

Birøkting som hobby

— Det har vore ein dramatisk nedgang. Det kalde været vil no gje færre bier og føra til mindre honning. Når det gjeld pollinering av frukt og bær, kan det bli kritisk i år, seier Gjessing.

Men noko positivt kan han også fortelja. Mange har dei seinare åra fått opp augo for bier som hobby.

— Den store nedgangen i talet på birøktarar har nok stoppa opp, og me merkar auka interesse for birøkting som hobby, seier Gjessing.