Det var universitetene i Bergen og Oslo som i 2001 fikk i oppdrag å kartlegge og registrere fornminner langs den 35 km2 store innsjøen Tyin, selve inngangsporten til Jotunheimen fra vest. En sjø som har vært regulert siden tidlig i forrige århundre. I 1961/62 ble det gjort visse utgravinger i forbindelse med en regulering, men da vannet steg som følge av utbyggingen, forsvant funnene.

Først nå er man på sporet igjen. Fordi Hydro er i gang med sin nye kraftutbygging, som vil gi selskapet en produksjonsøkning på 230 GWh.

Ifølge kulturminneloven av 1978 er utbygger, altså Hydro, pålagt å gjennomføre og å finansiere slik kartlegging.

Derom er det ingen konflikt.

Godt i gang, store funn

Sommeren i fjor, altså 2002, kom arbeidet i gang. Og det ble straks gjort store funn. Det ble funnet 68 kulturminner langs bredden, nesten rundt hele Tyin.

«Fremtredende funn fra steinalder, men også fra bronsealder, jernalder og middelalder/nyere tid er representert», som det heter i feltrapporten fra den sesongen.

Det ble funnet mange pilspisser av skifer, som er typisk for steinalderen. Men også pilspisser av metall, som var i bruk i de helt sene perioder av yngre jernalder og middelalder.

Kanskje mest spennende var funnet av en steinøks av Nøstvedt-typen, som bekrefter kontakt mellom Tyin og Oslofjord-området. Disse ble bruk til å lage stokkebåter, kanskje ble slike primitive farkoster brukt på Tyin i sin tid?

Men sesongen for arkeologisk aktivitet er kort i høyfjellet. Snøsmeltingen gjorde også at vannet steg hurtig, så bare en tredel av planlagt registrering ble utført første året.

Bom stopp, Hydro nekter

Så var det slutt.

I mai i år skar det seg mellom konsesjonshaver Hydro og de arkeologiske miljøene i Bergen og Oslo.

Hydro ville ikke være med lenger, det ble stopp i arbeidet, ingen penger og ingen feltarbeid i år.

Hvorfor?

Tja, derom strides partene

— Vi ble uenige om opplegget, fremdriften og den bemanningen universitetene mente de trengte, sier myndighetskoordinator Knut Solnørdal hos Hydro Olje og Energi.

— Det var altså ikke budsjettet, vel åtte millioner kroner, som ble for stort for Hydro?

— Nei, ikke egentlig, selv om penger også spiller inn.

Solnørdal sier at det var særlig opplegget med to utgravningsperioder, før og etter sommeren, som Hydro var uenig i.

Han legger til at Hydro også vil samkjøre seg med andre kraftutbyggere for å få et felles holdning til slike saker.

— Kommer registreringen ved Tyin i gang igjen?

— Ja, selvsagt, vi står fast ved våre forpliktelser, men vi må på forhånd bli enig om hvordan de skal gjennomføres.

Skylder på Hydro

Forsker Trond Lødøen ved De kulturhistoriske samlingene ved Universitetet i Bergen sier dette:

— Vi ble for dyre for Hydro, og Hydro er presset av andre vassdragsutbyggere som ikke har mye til overs for kulturminner og arkeologiske utgravinger.

— For vi hadde en klar avtale med Hydro, over to år, med et foreslått budsjett på 8,5 millioner. Det første året var samarbeidet utmerket, noe vi også har berømmet i vår årsberetning.

— Så ble Hydro presset på plass av andre aktører i miljøet, og sa stopp.

— De misliker fremdriften deres?

— Jeg hører dette, det er nytt for meg. At vi trenger to feltperioder, før og etter ferien, skyldes forholdene. Vi må jobbe når snøen er borte og vannstanden lav, det sier seg selv.

— Nei, det er nok andre motiver og andre aktører som ligger bak her, mener lederen for utgravningene ved Tyin, Trond Lødøen.

Kontakt

Nå er det kanskje ingen katastrofe at fornminner som har ligget tusenvis av år i naturen, blir liggende noen år til. For vannstanden i Tyin blir ikke påvirket av den nye kraftutbyggingen.

Problemet er at arbeid som er utført blir slettet når vannet stiger og synker, og av bølgeskvulp. Derfor ønsker forskerne å gjøre ferdig arbeidet raskest mulig.

Det er også kontakt mellom partene, det vil si mellom Hydro og fylkeskommunene i Oppland og Sogn og Fjordane, som formelt sett er oppdragsgivere for utgravningene.

Men om det blir nye feltarbeid neste sommer, er uvisst.

— Vi har det ikke travelt, Hydro har konsesjon for Tyin i 50 år, sier Knut Solnørdal til Bergens Tidende.

GRAVER I FORTIDEN: I fjor startet de arkeologiske undersøkelsene langs Tyin, innsjøen som åpner Jotunheimen fra vest. Det ble gjort store funn, før konsesjonshaver Hydro stoppet prosjektet som var et samarbeid mellom universitetene i Oslo og Bergen.