Landets øverste domstol delte seg i to da den behandlet saken. Flertallet ga staten medhold, mens mindretallet mente kvinnen burde ha vunnet frem med sitt krav, slik hun gjorde både i tingretten og lagmannsretten.

— Det er en trøst for min klient at Høyesteretts dom er avsagt med knappest mulig margin, 3-2, sier advokat Ann-Iren Vestli, som er kvinnens prosessfullmektig.

Enig i behandlingssvikt

Kvinnen hadde tre barn da hun for noen år siden ble gravid. Familien hadde en tung omsorgsbelastning i utgangspunktet fordi flere barn var svekket.

Småbarnsmoren opplyste til legen ved Haukeland Universitetssjukehus at hun ville ta abort hvis ikke fosteret var friskt. Hun ble henvist til Kvinneklinikken for utredning og ble undersøkt.

Her ble hun orientert om at bare fostervannsprøve kunne utelukke kromosomfeil på det ufødte barnet. Prøven ble ikke tilbudt, og kvinnen fødte et barn med Downs syndrom.

I ettertid var sykehuset enig i at hun var utsatt for behandlingssvikt, fremgår det av dommen fra Høyesterett.

Moren søkte om pasientskadeerstatning, men vant ikke frem i Pasientskadenemnda.

Vant to ganger i retten

Hun har en angstlidelse med tilbakevendende depresjoner og setter den i sammenheng med den siste fødselen. Kvinnen brakte saken inn for rettsvesenet og vant både i tingretten og lagmannsretten.

Den la til grunn at lidelsen var «en følge av avslaget på fostervannsdiagnostikk kombinert med den derpå følgende usikkerhet rundt fosterets tilstand, og retraumatisering etter at det viste seg at datteren hadde Downs syndrom.»

Har ikke erstatningsvern

Staten anket saken inn for Høyesterett. Spørsmålet var om en psykisk lidelse med så nær tilknytning til fødselen av et barn, hadde erstatningsrettslig vern, og om det i tilfelle var årsakssammenheng mellom behandlingssvikten på Haukeland og lidelsen.

Tre dommere konkluderte med at kvinnen ikke hadde krav på erstatning og frifant staten.

«Barnets eksistens er ikke en skade som er erstatningsrettslig vernet. Det er i denne sammenheng ikke grunnlag for å skille mellom fødsel av et friskt og et funksjonshemmet barn», mener flertallet.

Derfor tok de heller ikke stilling til om det var sammenheng mellom behandlingssvikten og den psykiske lidelsen.

Flertallet mener videre det kan være en belastning for et barn å bli ansett som en «skade» som gir grunnlag for erstatning, enten barnet er friskt eller funksjonshemmet.

- Mors skade skal erstattes

Kvinnen fikk imidlertid støtte hos mindretallet i Høyesterett. To dommere mente, i likhet med lagmannsretten, at det var sammenheng mellom behandlingssvikten og hennes lidelse.

Kvinnen ba om å få fosteret undersøkt fordi hun og mannen kom til at de ikke ville makte belastningen med omsorg for et barn med nedsatt funksjonsevne.

De hadde allerede flere barn som trengte mye omsorg på grunn av skader. Mindretallet mener også det er vanskelig å se at erstatning kan være problematisk for barnet.

«Erstatning kan ikke sees som en undergraving av respekten for det fødte liv. Det er mors helseskade som erstattes», skriver mindretallet.

- Lang og tung prosess

— Flertallet uttaler at rettskildene som staten har anført som klare i min klients disfavør ikke tar direkte standpunkt til om skader på mor har erstatningsrettslig vern, men endte med å konkludere med at de gir støtte for en slik oppfatning, sier Ann-Iren Vestli.

Hun forteller at kvinnen naturlig nok er lei seg etter at de tapte i Høyesterett.

— Min klient har vunnet frem i både tingrett og lagmannsrett. Staten har anket. Det har vært en lang og tung prosess for henne. Hvorvidt saken ankes videre til Strasbourg, har vi ikke tatt stilling til. Nå trenger min klient pusterom, sier Vestli.