Geitene på Kvist mellom Høyanger og Balestrand har gått ute sommar som vinter i minst 60 år. Historiene om den unike utegangarstamma er mange. Det finst dei som meiner at utviklinga starta i det små alt ein gong mellom 1920 og 1930, då nokre geiter skapte seg vanskeleg for bonden på Kvist. Dei ville ikkje til gards att, og blei gåande ute ein vinter. Hausten etter var dei ikkje enklare å få i under tak.

I følgje dagens eigar av bruket, Laila Sæter Sørebø, blei geitene mjølka til rundt 1940, deretter var det slutt. I åra etter har geitene greidd seg godt på frifot. Om somrane held dei seg på saftige fjellbeite i høgda. I vinterhalvåret trekkjer dei nærare sjøen. Området har tradisjonelt lite snø, og geitene klarer seg i regelen på bork, tang og tare. I ekstra snøtunge periodar har eigaren lagt ut høy til dei. I tillegg har det blitt hogge tre og busker som geitene kan forsyne seg av.

Kring 100 dyr

I 1994 avgjorde Fylkesveterinæren i Hordaland og Sogn og Fjordane at geitestamma på Kvist maksimalt skulle telje 30 dyr. Bakgrunnen for vedtaket var at eigaren måtte søkje om fritak frå kravet om opphaldsrom for dyra.

Når saka no har blitt tatt opp att, er grunnen ei synfaring Dyrevernnemnda for Indre Sogn hadde i mars 2005. Konklusjonen var då at dyretalet var langt over dei 30 det var gitt dispensasjon for. På ei ny synfaring sist januar, blei det talt kring 50 dyr. Stamma er likevel truleg minst dobbelt så stor.

Etter at Mattilsynet kravde nedslakting, anka eigaren vedtaket. Og Laila Sæter Sørebø har fått medhald. Eit viktig argument har vore standpunket til Genressursutvalet, som har ansvar for å ta vare på og forvalte utryddingstruga husdyrslag. Dei meiner det vil vere kritisk dersom flokken tel mindre enn 100 hodyr. Talet på individ er difor sett til 110.

Tilsyn

For å hindre innavl, skal minst ti prosent av dyra i flokken vere bukkar. Mykje tyder på at det er overvekt av bukkar på Kvist. Det vil såleis vere nødvendig å gripe relativt sterkt inn for å få ned talet på hanndyr.

Mattilsynet stiller dessutan krav om at dyra skal ha forsvarleg tilsyn og at det skal byggjast leskur til geitene.

VILLE DYR: Geitene på Kvist ved Sognefjorden har vore utegangarar i minst 60 år. På desse åra har dei utvikla spesielle eigenskapar som gjer dei til ein nasjonal ressurs.ARKIVFOTO: ODDLEIV APNESETH