Når man bygger veier og graver tunneler, blir det mye stein og jord til overs. Så mye at Bergen kommune har problemer med å finne deponiområder for alle massene som skal tas ut i forbindelse med Ringveg Vest og ny E 39 til Os.

På kveldens bystyremøte ble to nye brikker lagt i stein-puslespillet.

Blir treningsbane for hest

Et av de høyest prioriterte deponiene er Hordnesskogen i Fana, og onsdag kveld ble reguleringsplanen vedtatt.

Det aktuelle området ligger vest for Stend jordbruksskole, og avgrenses av Skeievegen mot øst og Hordnesvegen i sør.

Det består i hovedsak av plantet granskog i dag. Etter endt utfylling vil området formes og gis funksjoner hovedsakelig etter behovene til Stend videregående skole. De ønsker blant annet å benytte området til fôrproduksjon, og har dessuten behov for en treningsbane for hest med vogn.

Bystyret ber om at Skeievegen sikres før arbeidet igangsettes. Videre at det vurderes alternative tilkomster til området for å unngå stor trafikkmengde på hovedveiene.

Liavatnet blir reserve

Bystyret godkjenner også fremtidig utfylling i Liavatnet, som vil gi et mindre vann enn i dag. Imidlertid vil ikke vannet bli benyttet i denne omgang.

"Byråden er kommet til at Bergen kommune bør arbeide for at denne lokaliteten ikke anvendes som deponifor overskuddsmasser fra E39. Oppfylling av Liavatnet der vannspeil og landskapsmessige/visuelle forhold gjenetableres vil ikke ha noen reell nytte for samfunnet.Området ligger langt fra aktuelle anleggsområder på E39, og steintransporten vil belaste veinettet i for stor grad. Etter byrådens syn bør denne lokaliteten som deponi ikke prioriteres i denne omgang men reserveres for framtidige behov og forbeholdes lokale overskuddsmasser" skriver byråd Filip Rygg i sin innstilling.