— Dette er noe myndighetene har et ansvar for å gjøre noe med, fremholder president i Den norske legeforening, Hege Gjessing, overfor BT.

— Legeforeningen vil sette ned et eget utvalg som skal se nærmere på dette.

Sorg ikke sykmeldingsgrunn

Sorg er i dag ingen diagnose. Den første setningen i legenes faglige sykmelderveileder, utarbeidet av blant annet Helsedirektoratet, er:

"Mennesker i sorg må møtes med omsorg og empati, men sorg er ikke sykmeldingsgrunn i seg selv."

Veilederen viser også til et rundskriv legene har fått om Folketrygdlovens bestemmelser:

"Rundskriv (...) presiserer at det ikke foreligger sykmeldingsgrunn ved naturlige sorgreaksjoner. Men rundskrivet påpeker at sorg kan føre til sykdom og støtter rimelighet og skjønnsutøvelse i grensetilfellene."

Alternativene

Dette er nøyaktige sitater fra veilederens "Råd til deg som sørger":

"Om du reagerer sterkt i sammenheng med sorg, kan du kanskje likevel gå på jobben om arbeidsoppgavene blir tilrettelagt og oppleves mindre belastende."

"Ved dødsfall vil arbeidsgivere kunne gi lengre velferdspermisjoner enn det som er avtalefestet. ... spør arbeidsgiveren din."

"Avspasering og ferie kan du også tenke på, hvis det ikke finnes andre løsninger."

Sorg kan føre til sykdom. Om du (...) har mistanke om at sogen du opplever er i ferd med å utvikle seg til sykdom – for eksempel en depresjon – bør du ta ny kontakt med legen."

Eksperter arbeider for at komplisert sorg som varer mer enn seks måneder skal bli egen diagnose.