Det ble klart etter torsdagens møte i byutviklingskomiteen i bystyret.

SiB får bygge nesten som planlagt. Bygningen må reduseres med én etasje, i tillegg til at en rekke krav må innfris. Blant annet er det stilt krav til trafikksikkerheten i forbindelse med barnehagen, samt krav om mer uteareal. Dette var akkurat som byrådet hadde innstillt.

Les hele byrådssaken her!

Planene innbefatter utbygging av cirka 21 familieleiligheter for studenter, samt utvidelse SiB sin eksisterende barnehage med cirka 30 plasser.

Gikk gjennom

Utbyggingsdirektør Torbjørn Haug i SiB er strålende fornøyd.

— Vi må trappe ned den øverste biten mot sør, og så må vi løse hente- og bringeutfordringen med barnehagen. Men vi fikk dispensasjon fra parkeringsnormen, sier Haug.

Opprinnelig skulle det være 19 parkeringsplasser knyttet til anlegget. Hvor mange det kommer nå vet han ikke.

— Det må vi avvente, sier han.

Grønn lunge

Velforeningsleder Tormod Carlsen er fornøyd med at det stilles flere krav til utbyggerne, men er misfornøyd med prosjektet. Han har tidligere vist til hvor mange kritiske bemerkninger prosjektet har pådratt seg. Blant andre komunens egen fagetat har påpekt en rekke forhold som må forbedres for at prosjektet bør gå gjennom.

Les fagetatens gjennomgang her!

— Vi er fremdeles skuffet over at de bygger dette i en av de siste grønne lungene i området, sier Carlsen.

Han påpeker at SiB nå bygger et boligbygg på en lekeplass, i en park i en grønn lunge, i strid med kommunedelplanen.

SV er enige i kritikken, og stemte mot forslaget.

— Jeg synes det er synd at det tilsynelatende alltid blir slik at private utbyggere får fritt spillerom til å bygge ut etter egne ønsker, mens gode formål som barnehager og studentboliger nærmest systematisk må ta til takke med de arealene som da blir igjen, sier Tina Åsgård (SV).

Hun sier resultatet da blir som i torsdagens møte.

— De få grønne områdene og lekeplassene må igjen vike plassen. Det er nok tomteareal i bergen til både barnehager, studentboliger, grønne lunger og lekeplasser. Det handler kun om å legge noen enkle føringer på grunneiere om hva tomtene deres kan brukes til.

Veide tyngst

Arbeiderpartiet gikk inn for byggingen.

— Det er flere årsaker til det. Behovet for studentboliger er et vesentlig poeng. Det mangler et stort antall slike boliger i Bergen, og spesielt for studenter som har stiftet familie. Bergenhus bydel har også et stort underskudd på barnehageplasser, sier Geir Steinar Dale (Ap) til BT.

Å tillate fortetting i en av bydelens få gjenværende grønne lunger gjorde at han tvilte veldig på denne saken.

— Men fordelene veide tyngre.

FORNØYD: Torbjørn Hauge
SIB
MISFORNØYD: Bildet forteller ikke alltid hele sannheten. Tina Åsgård er ikke fornøyd med SiBs lokalisering av studentboligene.