HARALD VEDÅ

Raftostiftelsen, ønsker med pristildelingen å gi sin støtte til den demokratiske prosessen i Iran.

— Shirin Ebadi har vært en aktiv forkjemper for kvinner og barns rettigheter og en forsvarer av personer som har vært utsatt for menneskerettighetskrenkelser, fremhevet styreleder i Raftostiftelsen, Henriette Sinding Aasen, da prisvinneren ble offentlig gjort i formiddag.

Fengslet og forfulgt

Shirin Ebadi er kjent som Irans første kvinnelige dommer. Hun måtte fratre sin stilling som en følge av revolusjonen i 1979. Et konservativt islamsk presteskap overtok da styringen av landet og innførte strenge restriksjoner for kvinners deltagelse i samfunnslivet.

— Shrin Ebadi har utvist stort mot ved å arbeide som advokat for forfulgte og deres familier. Hun er blitt utsatt for kraftige represalier på grunn av sitt juridiske virke, sa Henriette Sinding Aasen. Sinding Aasen ønsket av hensyn til prisvinneren ikke å si noe om graden av represalier og forfølgelse, men bekreftet på di-rekte spørsmål at Shirin Ebadi har vært fengslet og forfulgt.

Demokrati- og kvinneforkjemper

Shirin Ebadi har vært en del av den iranske demokratibevegelsen som i 1997 gjorde det mulig for Mohamad Khatami å vinne presidentvalget.

Raftostiftelsen peker på at Shrin Ebadis ut-gangspunkt er at islam kan tolkes og anvendes i samsvar med demokratiske idealer og respekt for menneskets ukrenkelige rettigheter.

Dette innebærer en anerkjennelse av kvinner som fullverdige samfunnsmedlemmer. Ebadi er selv troende muslim, og hevder at nedvurdering av kvinner strider med de islamske grunnsetninger.

Shirin Ebadi viser til at lovverket i Iran reflek-terer et kvinnesyn som fører til økt grad av offentlig og privat vold mot kvinner.

VINNEREN: Shirin Ebadi fra Iran får Raftoprisen.
FOTO: SCANPIX