— Taretrålarane har gjort eit av dei viktigaste og rikaste gyte- og fiskeområda på Vestlandet til ein ørken, seier Oddekalv.

Bergens Tidende har sett videoopptaka Oddekalv og Rune Trohjell i Norges Miljøvernforbund gjorde frå sjøbotnen. Opptaka viser ein tareskog som er fullstendig rasert. Tilbake ligg store mengder oppriven tare som dekker botnen. Dette er tare som trålarane ikkje fekk opp då dei hausta på Bremangerpollen for nokre veker sidan.

I eit anna felt, der det blei tråla for fire år sidan, har taren så vidt teke til å komme tilbake. Men han veks svært spreidd.

Ikkje teikn til liv

— Dette var verre enn eg i min villaste fantasi hadde forestilt meg. Området er sopt reint. Eit lag med daud tare er det einaste som ligg att. Vi såg ikkje teikn til liv. Ikkje så godt som eit skjel ein gong, seier Oddekalv.

No krev miljøvernforbundet at Bremangerpollen blir stengt for kommersiell taretråling.

— Straum- og bølgjeforhold er endra, og som ein konsekvens av det har det blitt vanskelegare å manøvrere fiskebåtar. Utreinskinga av tareskogen har i tillegg ført til større bølgjer som har auka erosjonen på land og øydelagt naust, meiner Oddekalv.

Han stiller seg på side med lokale fiskarar i området som dei siste månadene har gått knallhardt ut mot taretrålinga.

Skade på sjøhus

Då taretrålarane for fire år sidan var i Bremanger, øydela ein storstorm sju sjøhus rett etterpå. Folk i området meinte det skjedde som ei direkte følgje av at sjøen bryt i område han ikkje har gjort før når taren blir fjerna. Nesten 800 underskrifter blei den gongen samla inn i protest. Etter vinterens tråling har store mengder tare drive opp på strendene.

— Når vi ser kor enorme mengder med tare som ligg att på sjøbotnen og kor mange hundre tonn som har drive opp på strendene, er det god grunn til å spørje kor effektiv denne trålinga er, seier Oddekalv.

Trålinga skjer ved at båtane sleper ein jarntrål etter seg på sjøbotnen. Denne slit laus taren.

— Denne metoden er det no lagt ned forbod mot i fleire land i Europa. Grunnen er dei store skadeverknadene som er påvist. Der må trålarane no bruke grabb når dei haustar. Men her i Norge får dei berre ture fram, sukkar Oddekalv.

Ulovleg

Også Bremanger kommune har prøvd å få det viktige oppvekstområdet for fisk unnateke frå tråling, men så langt har kommunen ikkje lukkast. Oddekalvs dykk i Bremangerpollen onsdag er eit nytt forsøk frå kommunen på å skaffe bevis på kor skadeleg trålinga er. Kommunen finansierte ekspedisjonen til Norges Miljøvernforbund.

Etter undersøkingane på Bremangerpollen meiner Norges Miljøvernforbund dei også kan dokumentere at trålarane ikkje held seg innanfor retningslinene. Taretråling skal berre kunne skje frå to til 20 meter.

— Vi kan bevise at dei har tråla på 80 centimeter djupne. Dette er eit klart brot på vilkåra, seier Oddekalv.

Oddekalv vil bruke opptaka frå Bremanger til å lage ein film om skadeverknadene av taretråling. Norges Miljøvernforbund krev no at Bremangerpollen får status som forskingsområde.

LAUS TARE LIGG ATT: Store mengder laus tare ligg att på botnen av Bremangerpollen. Kurt Oddekalv viser fram ein avrivne tarestamme. - Verre enn eg hadde trudd, seier leiaren i Norges Miljøvernforbund. <p/>FOTO: NORGES MILJØVERNFORBUND