TV2-sjef Kåre Valebrokk eig gjennom dei heileigde aksjeselskapa Prometheus og Kjellersmauet seks bustadeiningar i Bergen.

Bustadeiningane vart innkjøpt i åra 2003-2006 for 10,8 millionar og er alle leigd ut. Årlege leigeinntekter ligg i snitt rundt 300.000 kroner.

I TV2 sin etikkplakat står det at «TV2s ansatte skal (også) være varsomme med å besitte eierandeler eller aksjar i andre eksterne virksomheter».

Inn i selskapet Prometheus kanaliserer Valebrokk også honorar for foredrag. I åra 2001-2006 har honorarinntektene årlege lege over 500.000 i snitt.

Samla har dette gjeve grunnlag for utbyte på 3,7 millionar kroner.