— Vi vet ikke hva årsaken er. Men vi kan ikke se bort fra at det kan skyldes at mange er redde for å klage på at deres kjære ikke får den omsorgen og pleien de trenger, sier fylkeslege Helga Arianson.

Telefonen sto derimot ikke stille hos Kirsten Kindt-Lien etter at hun i BT lørdag fortalte om hvordan moren døde etter feilmedisinering på Ladegården Sykehjem.

Lang vei til Fylkeslegen

Kindt-Lien klaget og fikk medhold i Helsetilsynet.

Men statistikken viser at det er få lignende klager som havner hos Helsetilsynet

Arianson peker på at Helsetilsynet i Hordaland bare mottok noen få klager på feilbehandling på sykehjem i fjor. Klagene var så få at fylkeslegen tror det er tilfeldig hvilke klager som blir innrapportert.

— De aller fleste klagesakene vi får på sykehjem, dreier seg om avslag på søknad om sykehjemsplass. I fjor mottok vi 25 slike klager. 19 av dem ble omgjort.

Fylkeslegen mener dette viser at tilgangen på sykehjemsplasser er altfor liten i fylket.

Høyere terskel

— Terskelen for å få fast plass på sykehjem er blitt høyere. Helsetilsynet i Hordaland har ved flere anledninger påpekt dette.

Arianson peker på at fylkeslegen også har fått flere spørsmål om ensengsrom kan brukes som tomannsrom.

— Vårt svar er at dette bare må gjøres unntaksvis og over kort tid.

— Men det er grunn til å tro at flere sykehjemspasienter må dele rom med andre oftere og i lengre tid enn det vi får informasjon om. Vi vet også at en del pasienter som trenger heldøgnstilbud og pleie har fått plass i omsorgsbolig. Det er ikke godt nok, fastslår fylkeslegen.