– Det er helt hårreisende. Bare for å åpne kjeften skal de ha 4250 kroner, sier Louis Cappelen-Dahl.

Huseieren i Øvre Sollien på Landås er en av mange som har irritert seg over gebyrene Bergen kommune krever for å behandle små byggesaker.

Og det vil ikke bli bedre neste år: Byrådet foreslår nemlig å øke prisen for en slik forhåndskonferanse til 4500 kroner. Men deretter må selve søknaden sendes inn, og der er prisnivået enda høyere.

Dahl har planer om å bygge en liten bod på rundt 15 kvadratmeter på toppen av en eksisterende garasje. Han regnet med at det skulle bli en lett sak.

– Men det blir definert som et påbygg, og da må jeg sende en egen byggesøknad med ansvarlig søker. Det betyr at jeg må ut med ganske mange tusen før jeg i det hele tatt vet om jeg får lov, sier Dahl.

Trolig må han ut med rundt 15.000 kroner bare i gebyrer. I tillegg kommer kostnaden med å lage en søknad.

Smått er ikke godt

BTs oversikt viser at gebyrprisen for små byggesaker som garasje, tilbygg og naust under 30 kvadratmeter er nesten tredoblet de siste åtte årene.

Det skyldes både at byggesaksgebyrene generelt har økt langt mer enn konsumprisen, og at politikerne har slått sammen kategorier.

Enkelt sagt: Mens man før slapp unna med halve prisen hvis garasjen var under 30 kvadratmeter, koster det nå det samme om garasjen eller tilbygget er 29 eller 50 kvadratmeter.

En standard enkeltgarasje eller tilbygg under 30 kvadratmeter kostet 3100 i gebyr til kommunen i 2009. Neste år blir prisen rundt 9000 kroner, viser byrådets budsjettforslag.

Og dersom det er et lite naust du skal bygge, er prisøkningen enda større: Der har gebyret gått fra 3100 til 10.600 kroner.

(Se flere eksempler på prisøkningen nederst i artikkelen.)

Skal være selvkost

Men også for større bygg er gebyrøkningen stor. Stort sett ligger prisveksten fra 2009 på rundt 150 prosent. Det er nøyaktig ti ganger så høy som den generelle prisveksten i samfunnet har vært i samme periode.

Skal man gjøre en fasadeendring på et småhus – for eksempel sette inn en ny type vinduer – må man ut med 5830 kroner neste år. Det er en prisvekst på 188 prosent siden 2009.

Prisen for en forhåndskonferanse, som er et vanlig krav hvis man har byggeplaner, har «bare» økt med 45 prosent, fra 3100 til 4500 kroner.

MANGE TUSEN: - Jeg må ut med ganske mange tusen før jeg i det hele tatt vet om jeg får lov å bygge, sier Louis Cappelen-Dahl.
ODD E. NERBØ

Byggesakssjef: – Det var for billig før

Byggesakssjef Petter Wiberg forklarer økningene med flere forhold.

– For det første er utgangspunktet vårt at bystyret forutsetter at all behandling av byggesaker og fradeling skal være 100 prosent selvfinansiert. Det betyr at prisen på gebyrene skal stå i forhold til kostnaden kommunen har med behandlingen, sier Wiberg.

Han sier at enkelte av de ferskeste endringene skyldes at etaten har gått igjennom de reelle kostnadene, og justerer for det. Det gjelder for eksempel fradeling av eiendom, som fra neste år er foreslått doblet i pris – fra 5000 til 10.000 kroner.

– Generelt har det vist seg at en del av de mindre sakene var for billige i forhold til våre kostnader. Det koster ikke nødvendigvis så mye mindre å behandle en liten garasje som en stor garasje. Dermed har de små sakene blitt subsidiert av gebyrene på de større sakene, sier Wiberg.

Også endringer i loven

Men prisøkningen skyldes også endringer i lovverket, sier byggesakssjefen.

– Det er litt teknisk, men blant annet har et gebyr for godkjenning av ansvarsrett falt bort fra våre inntekter. Det utgjorde rundt ti millioner kroner i året. Men det viser seg at vi i praksis må gjøre nesten den samme jobben, og da må disse kostnadene belastes andre gebyrer, sier han.

I tillegg er det blitt færre byggetiltak som krever søknad, samtidig som tidsfristene for behandling er skjerpet inn.

– Vi har hatt en nedgang i antall søknader, men den gevinsten blir delvis spist opp av kravene til raskere behandling, sier han.

Stor forskjell mellom kommunene

Wiberg sier at Bergen måler sitt gebyrnivå sammenlignet med andre byer i Norge.

– Vi ligger relativt høyt, på linje med Oslo. Men vi er mer opptatt av at byggesakene skal være selvfinansierende her i Bergen, så Oslo har større utgifter fra bykassen til byggesaker, sier han.

Graden av selvfinansiering lå lenge rundt 90 prosent i Bergen, men har nå krøpet oppover mot 100. I andre kommuner kan byggesaksbehandlingen være kraftig subsidiert.

– Jeg skjønner at forbrukerne synes det er rart at det varierer sånn fra kommune til kommune. Etter min mening er det noe sentrale myndigheter bør se på, om det er mulig å få et mer enhetlig gebyrnivå i hele landet, sier Wiberg.

Han viser til at gebyrinntektene totalt ikke har økt så veldig mye, fra rundt 50 millioner kroner i 2009 til 65 millioner i fjor.

– Gjennomsnittlig er ikke gebyrendringen så stor som disse eksemplene. Men det er gjerne privatpersoner som vil oppleve denne endringen mest, sier han.

Byråden: – Ikke urimelig

Byråd for byutvikling, Anna Elisa Tryti (Ap), mener at det er riktig at byggesaker i hovedsak er avgiftsfinansiert.

– Det stramme bybudsjettet bør prioriteres til skoler, eldreomsorg, kultur, parker og offentlig planlegging, svarer hun på e-post til BT.

– Skjønner dere at enkelte mener det er urimelig at det skal koste 9000 kroner å få byggesaksbehandlet en liten garasje eller tilbygg?

– Byggesaksbehandling innebærer et omfattende arbeid som inkluderer en sjekk av grunnforholdene, vannhåndtering, planstatus for området, andre berørte parters synspunkter, klagesaksbehandling og eventuelt tilsyn av byggeriet. Oppgitt som prosentvekst fremstår noen av prisendringene fra 2009 som drøye, selv om det faktiske prisnivået ikke er uforsvarlig. I de aller fleste byggesaker er det kommunale gebyret bare en liten andel av byggekostnadene.

– I år økte dere byggesaksgebyrene med 13,5 prosent, til neste år er det foreslått seks prosent. Begge deler langt mer enn normal prisvekst. Hvorfor gjør dere dette?

– Gebyrene sto stille i mange år, og har blitt trappet opp siden 2009 til et nivå som avspeiler kommunens faktiske kostnader. Jeg merker meg at dette var politisk ukontroversielt frem til Høyre ble et opposisjonsparti. Økningen i gebyrene med 13,5 prosent i fjor var for eksempel foreslått i Høyres og Frps budsjettforslag, og ble opprettholdt av det nye byrådet.

Eksempler på byggesaksgebyrer i Bergen kommune:

Type tiltak 2009 2017 prosentvis endring
Forhåndskonferanse, pbl §21 3100 4500 45 %
Kaianlegg/flytebrygge på 30 m2 3100 9180 196 %
Naust på 30 m2 3100 10600 241 %
Naust på 50 m2 6300 10600 138 %
Fasadeendring småhus 3100 5830 88 %
Garasje på 30 m2 3100 8930 188 %
Garasje på 50 m2 6300 8930 42 %
Sammenføyning av bruksenheter, pr enhet 8700 12160 40 %
Tilbygg og påbygg til boliger, under 30 m2 3100 9060 192 %
Tilbygg og påbygg til boliger 30-50 m2 6300 9060 44 %
Konsumprisvekst SSB, juni 2009 - august 2016 1000 1150 15 %