Ett år ubetinget fengsel. Det ble dommen mot 31-åringen som truet med å skyte og drepe kommunalminister Erna Solberg i høst.

At Solberg er statsråd og at truslene dreier seg om hennes politiske ansvar, mener retten er betydelig straffeskjerpende, og skriver: «Slike trusler er et angrep på demokratiet og det åpne samfunn som har kjennetegnet Norge. Det er også et uakseptabelt forsøk på å påvirke politiske beslutninger innenfor et demokratisk fastsatt regelverk.»

Egen politiker-paragraf?

I dommen etterlyser retten likevel klarere signaler fra lovgiverne om trusler mot samfunnstopper skal straffes hardere enn vanlig. Retten går langt i å antyde at slike signaler bør lovgiverne gi.

Retten viser til de nye straffebestemmelsene som skal beskytte vitner og andre aktører i rettsvesenet mot trusler og påvirkning, og skriver: «Det kan være grunn til å anvende liknende resonnementer om behov for beskyttelse av andre beslutningstakere og aktører i vårt demokratiske samfunn, men det kan innvendes at om lovgiverne mener at trusler mot politikere skal straffes strengere enn etter vanlig straffenivå, bør det gis tilkjenne gjennom egne straffebestemmelser.»

Siden dette ikke finnes i dag, så konstaterer tingretten at den må holde seg innenfor vanlig straffenivå.

Retten mener at straffelovens paragraf 132a, som blant annet omhandler trusler mot aktører i rettsvesenet, ikke kan anvendes direkte. Retten bruker likevel resonnementet bak som en støtte for å skjerpe straffen mot 31-åringen. «Betydelige allmennpreventive grunner tilsier det», skriver retten.

Anker dommen

— Påtalemyndigheten er fornøyd med dommen. Det er en god dom, sier aktor og politiadvokat Jannicke Fløystad.

— Hvorfor mener du det?

— Retten mener trusler mot en statsråd er betydelig straffeskjerpende. Det er i helt tråd med min prosedyre.

Fløystad påstod et år og to måneders fengsel, men er fornøyd med ett år og viser til at det ikke finnes noen rettspraksis som kan brukes på denne saken.

— Jeg tolker retten slik at den mener vi bør få en paragraf tilsvarende paragraf 132 som omhandler trusler mot nasjonale politikere. Det er positivt, sier hun.

Både den 31-årige irakeren og hans forsvarer Egil Jordan, synes dommen er i strengeste laget og varsler anke.

— Vi synes dommen isolert sett er noe streng. Jeg synes også at sykdommen er lite vektlagt som formildende omstendighet, sier han.

Tingrettens etterlysning av en egen straffebestemmelse, er Jordan helt enig i.

— Skal trusler mot politikere gi hardere straff, så bør det tilkjennegis gjennom en egen paragraf.