Det handler om Jonsvollskvartalet, den første prøvesteinen på det nye byrådets ja-holdning. Der det tidligere Ap-byrådet vegret seg og krevde bebyggelsesplan før det ble aktuelt med riving, vil det nye Høyre-byrådet rive og anlegge parkeringsplasser. I troen på at huseier Ole Jan Strønen da får fart på sine utbyggingsplaner.

— Vi stikker hånden inn i et vepsebol i håp om at noe skjer, sa byråd Lisbeth Iversen til Bergens Tidende i romjulen.

Reist på fem år

Frem til 1872 var Jonsvollskvartalet en del av Kalmarhagen, en urtehage som strakte seg fra Komediebakken til Kalmargjerdet ved Engen. Kalmarhagen var omkranset av små trebygninger, for det meste bolighus.

I 1875 ble Jonsvollsgaten anlagt, og de påfølgende fem årene reiste fasaderekken seg mot gaten. Nye treetasjes trehus med murfasade mot gaten. Bare hjørnehuset var igjen av de gamle 1700-tallshusene som omkranset urtehagen.

Husrekken av trehus, noen med murfasade strakte seg rundt hele kvartalet.

Så falt bombene i 1944. 30 av 50 bygg i kvartalet ble jevnet med jorden. Opp fra rivningstomten i Komediebakken vokste et åtte etasjes nybygg. I andre halvpart av kvartalet lå den gamle bebyggelsen intakt. I nesten 50 år.

Fått økt verdi

Byantikvar Siri Myrvoll snakker gjerne og varmt om hustypen i Jonsvollsgaten:

— I Bergen er mange av de murforblendede bygningene feilaktig blitt omtalt som mursteinshus., sier byantikvaren og legger til: - Husrekken mot Jonsvollsgaten som tilhører denne hustypen, har fått økt antikvarisk verdi siden 1999 da reguleringsplanen ble vedtatt, sier Myrvoll og begrunner det med at en rekke murforblendede bygninger i sentrum er revet siden da.

— Hvilke bygninger snakker du da om?

— I Vaskerelven var det et flott ett som måtte vike for BTs nybygg. Også på Nedre Nygård og i Nye Sandviksvei er det revet slike murforblendede gårder.

Både byantikvar og fylkeskonservator har advart byrådet mot å rive:

— Et samlet kulturminnevern i Norge står i dag bak vurderingen av området som et viktig kulturminnemiljø bestående av enkeltobjekt som innehar høye antikvariske verdier, heter det i byantikvarens uttalelse.

— Hva mener du bør gjøres i Jonsvollskvartalet?

— Fra første stund har vi ivret for å bevare gateløpet i Jonsvollskvartalet og Ekserserhuset. Det siste er jo for lengst demontert og fjernet.

— Er det rom for nybygg?

— Ja, det vil jeg jo tro. Ikke alt inne i kvartalet er bevaringsverdig. Det må være mulig å ta vare på gatefasaden og utnytte kvartalet bak, sier Siri Myrvoll.

Raser mot parkeringen

Naturvernforbundet er mest opptatt av del to i byrådets plan; rivningstomtene skal asfalteres og brukes til parkering:

— Vi kan ikke se noe annet enn at å bygge flere parkeringsplasser i sentrum vil være å legge til rette for biltrafikk og dermed bryte med målene for Bergensprogrammet, sier Tom S. Tomren, leder i Naturvernforbundet Hordaland.

Venstres bystyremedlem Anders Skoglund er rykende uenig med byrådet sitt i denne saken: - Det er meningsløst å rive Jonsvollskvartalet for å bruke det til midlertidig parkeringsplasser. Hvis det skal rives, er det et mye bedre alternativ å bruke rivningstomten til midlertidige studentboliger i form av flyttbare brakkeboliger, sier Skoglund.

BT har prøvd å få huseieren selv, Ole Jan Strønen, i tale. Han avstår imidlertid for å kommentere saken.

«I den saksbehandlingsprosessen som nå skjer, finner jeg det formelt korrekt å forholde meg til politikerne og forvaltningen i Bergen kommune, og ønsker derfor ikke å gi detaljerte kommentarer offentlig.

På dette grunnlag vil jeg understreke tre forhold:

— Vi arbeider aktivt med en bebyggelsesplan.

— Vi er i kontakt med både private og offentlige leietakere som mulige tunge aktører i det nye Jonsvollskvartalet.

— Vi er tilfreds med de krav og rammer Byrådet har lagt for videreutviklingen av kvartalet», skriver Strønen i en e-post.

FRA FØR BYBRANNEN: Baneveien 10 og 12 som står på rivningslisten, kan være fra før 1766. Disse husene har valmtak og spisse gavler mot gateløpet.<p/>FOTO: HELGE SUNDE
VAKRE DETALJER: Tæret av tidens tann, men fortsatt er det vakre detaljer over inngangsdøren til Jonsvollsgaten 8.<p/>FOTO: HELGE SUNDE
BARE RUNDT OMKRING: Baksiden av Jonsvollsgaten er forfalne trehus og en stor tomt der Ekserserhuset lå.<p/>FOTO: HELGE SUNDE
FINE FASADER: Husrekken mot Jonsvollsgaten er en enestående rekke trebygninger med murfasade mot gaten. Hjørnehuset er trolig fra tidlig 1700-tallet, mens de øvrige husene er reist etter 1875.<p/>FOTO: HELGE SUNDE