• NAV svikter den allmenne veiledningsplikten og plikten til å sikre en forsvarlig behandling, mener advokat Eva Drageset.

Drageset er ekspert i erstatningsrett. BT har presentert noen av avslagene for henne.

— Er legeerklæringen utydelig, for eksempel hvis det bare står «bombingen har vært en psykisk belastning», må NAV skaffe mer informasjon, sier Drageset.

«Kravet er avslått fordi vilkårene for rett til krigspensjon ikke er oppfylt», står det i flere av avslagene BT har sett.

— Her mangler begrunnelse. Det har NAV plikt til å gi. De kunne for eksempel vist til at den fremlagte legeerklæringen er mangelfull. Eller er begrunnelsen at søkeren ikke har vært arbeidsufør? Det er vanskelig å forstå avgjørelsen, eller skrive en anke når begrunnelse mangler.

— Har NAV bevisbyrden når de avslår søknadene fra tidligere Holen- elever?

— Prinsippet i erstatningsrett er at det er den som krever noe, den skadelidte, som har bevisbyrden. I Holen-sakene godtar NAV nå årsakssammenhengen mellom krigsopplevelsene og plagene. Men i de sakene der NAV ikke godtar en slik sammenheng, må de begrunne hvorfor de har valgt andre årsaksforklaringer.

— Nå krever ikke NAV lenger utredning hos spesialist. Er det tilstrekkelig med fastlege?

— Hvis du kommer i retten med en slik diagnose fra fastlegen, ler de av deg. Men hvis søkerne skulle bli bedt om å gå til spesialist, bør det være en søkeren velger selv, ikke en utnevnt av NAV, mener Drageset.

MANGELFULLT: Advokat Eva Drageset mener NAV har plikt til å begrunne avslåtte søknader om krigspensjon.
Bergens Tidende